• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

W życie weszły istotne zmiany w prawie spadkowym

W życie wchodzą nowe rozwiązania dotyczące przepisów spadkowych. Eksperci wskazują, że spora część zmian jest na korzyść spadkobierców i może też skutkować skróceniem postępowań spadkowych. Jedną z głównych nowości jest zawężenie kręgu spadkobierców z III grupy, w efekcie czego sądy nie będą już musiały przez długi czas poszukiwać dalekich krewnych zmarłego, który nie zostawił testamentu. Większość nowych regulacji weszła w życie 15 listopada br.

 

Czytaj więcej...

Szkolenia BHP

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Należy dodać, że wszystkie szkolenia z zakresu bhp, według art. 2373 § 3 Kodeksu pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Czytaj więcej...

Do 28 grudnia należy wykonać zawieszone badania i szkolenia BHP

1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym powróciły wynikające z Kodeksu pracy obowiązki dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie BHP. Pracodawcy powinni wrócić do wystawiania skierowań na wszystkie badania profilaktyczne oraz dopilnować pracowników tak, by badania wykonali najpóźniej do 28 grudnia 2023 r. Do tego dnia, tj. 28 grudnia, pracodawca ma obowiązek również skierować pracowników na zaległe badania medycyny pracy oraz przeprowadzić szkolenia BHP.

Czytaj więcej...

Likwidacja działalności - zwrot nadwyżki VAT

W przypadku likwidacji działalności może powstać sytuacja, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia spisu z natury będzie miał niezakończone rozliczenia w podatku VAT - i to fiskus będzie zobowiązany do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. 

Czytaj więcej...

Do kiedy podatnik VAT ma możliwość wystawienia korekty faktury?

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie, 
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, 
 • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury 

podatnik wystawia fakturę korygującą.

Czytaj więcej...

Faktura w walucie obcej pomiędzy polskimi podatnikami VAT

Jakiś czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowiązywała w obrocie gospodarczym zasada walutowości. Zgodnie z nią zobowiązania pieniężne na obszarze Polski mogły być wyrażone wyłącznie w złotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona została zasada walutowości, stało się więc dopuszczalne dokonywanie rozliczeń pomiędzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowiązanie umowne może jednak zostać spełnione w polskich złotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjątek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sądowe stanowiące źródło zobowiązania bądź czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w obcej walucie.

 

Czytaj więcej...

Małe i średnie firmy są nieprzygotowane do cyfryzacji faktur?

Aktualnie aż 40 proc. polskich mikroprzedsiębiorców nie korzysta z żadnych narzędzi cyfrowych – wynika z nowego raportu pn. „Cyfryzacja sektora MSP w Polsce”, który został przygotowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców we współpracy z Symfonią. Eksperci wskazują, że niski poziom cyfryzacji firm może rodzić problemy w kontekście zaplanowanego na połowę 2024 r. wprowadzenia obowiązkowej całkowitej cyfryzacji faktur w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

 

Czytaj więcej...

Podatnicy mogą już korzystać z kreatora wniosku o interpretację indywidualną

Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła specjalny kreator, dzięki któremu można łatwiej stworzyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W ramach kreatora dostępne są także wskazówki pomagające w wypełnieniu wniosku. Wygenerowane wnioski podatnicy mogą podpisać elektronicznie i przesłać do Krajowej Informacji Skarbowej w wybrany przez siebie sposób.

 

Czytaj więcej...

Koszty sprzedaży samochodu a VAT

Z uregulowań zawartych w ustawie o VAT można wysnuć wniosek, że od wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności „mieszanej” służy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ponieważ brak podstaw, by przypisać wydatki związane ze sprzedażą samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogłoszeń, kosztów organizacji przetargów, stosować należy zasady ogólne.

 

Czytaj więcej...

Szkła kontaktowe i monitor stacjonarny od pracodawcy. Ważne zmiany od 17 listopada

Pracownicy pracujący na laptopach będą mogli zażądać od pracodawcy wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny. Ponadto pracodawcy dofinansują swoim pracownikom zakup nie tylko okularów, ale także szkieł kontaktowych. Ważne zmiany dla pracowników wchodzą w życie 17 listopada 2023 r. Zobacz, na jakich zasadach będą obowiązywały nowe przywileje pracownicze.

Czytaj więcej...

Jaka odpowiedzialność byłych członków zarządu za zaległości spółki?

Naczelny Sąd Administracyjny odmówił wydania uchwały na temat zakresu odpowiedzialności byłego członka zarządu za długi podatkowe niewypłacalnej spółki.

Bez wiążącej odpowiedzi pozostaje więc pytanie, czy były członek zarządu może odpowiadać za zaległości fiskalne niewypłacalnej spółki, które powstały, gdy pełnił on jeszcze tę funkcję, ale dowiedział się o nich dopiero po latach.

Czytaj więcej...

Podatki 2024: Zwolnienie z podatku bankowego będzie przedłużone

Ministerstwo Finansów zamierza wydłużyć na cały 2024 r. okres zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych. Zwolnienie z tzw. podatku bankowego obejmuje aktywa banków krajowych będących instytucjami pomostowymi. Początkowo zaniechanie miało dotyczyć tylko 2023 r.

 

Czytaj więcej...

Błędny NIP na fakturze a korekta JPK_VAT

W sytuacji gdy błąd w wystawionej fakturze zidentyfikowany zostanie już po złożeniu pliku JPK i w jego następstwie nabywca wystawi notę korygującą lub sprzedawca fakturę korygującą, należy złożyć korektę pliku JPK, błędny numer NIP nabywcy powoduje konieczność korekty pliku JPK_VAT. Korekty w takiej sytuacji wymagała będzie tylko część ewidencyjna pliku JPK. Korektę JPK_VAT należy złożyć za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.

 

Czytaj więcej...

Cofnięcie zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest jednym z czterech trybów rozwiązania umowy o pracę i opiera się na zgodnym oświadczeniu woli pracownika i pracodawcy. Obydwie strony ustalają przy tym, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy, a jeśli termin nie został podany, kontrakt rozwiązuje się w dniu zawarcia porozumienia. Ponieważ porozumienie - w przeciwieństwie do wypowiedzenia umowy, które stanowi jednostronne oświadczenie woli pracodawcy albo pracownika - jest czynnością dwustronną, także cofnięcie tego aktu wymaga zgody obydwu stron stosunku pracy.

 

Czytaj więcej...

Błędne dane nabywcy na fakturze: Nie zawsze nota korygująca pomoże

Możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek w elementach danych nabywcy, czyli np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi. Wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu będącego stroną danej transakcji. Jedynym sposobem naprawienia błędu polegającego na błędnym wskazaniu na fakturze nabywcy, jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Korygowanie faktury w tym zakresie należy do obowiązków wystawcy faktury (sprzedawcy), który koryguje fakturę pierwotną wystawiając fakturę korygującą.

 

Czytaj więcej...

Od 1 lipca 2024 r. e-faktury w KSeF będą obowiązkowe

Od 1 lipca 2024 roku wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich czynnych podatników VAT. Od 1 stycznia 2025 roku wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe również dla podatników stosujących zwolnienie podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT.

Czytaj więcej...

Kiedy umowa zlecenia bez składek ZUS

Umowy zlecenia podlegają prawie zawsze obowiązkowej składce na ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem są umowy, zawarte z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia oraz umowy zlecenia nieodpłatne (które jednak zawiera się sporadycznie, ustnie i głównie w sprawach tzw. pomocy sąsiedzkiej).  Poza tym każda umowa zlecenia rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – bez względu na ich ilość i kolejność zawierania.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Tu również obowiązuje wyłączenie, przewidujące brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zawarcia umowy zlecenia z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia. To pierwszy z omawianym dzisiaj przypadków braku składek ZUS przy umowie zlecenia.

Czytaj więcej...

Kto musi płacić VAT

Sprawdź kiedy musisz płacić VAT, a kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku. Przeczytaj, jakie uprawnienia ma mały podatnik VAT.

Czytaj więcej...

Jak zawiesić jednoosobową działalność zarejestrowaną w CEIDG

Przedsiębiorca może przerwać swoją działalność. Sprawdź kiedy i na jak długo można zawiesić firmę zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? Jakie są obowiązki w okresie zawieszenia wobec pracowników, ZUS czy urzędu skarbowego?

Czytaj więcej...

Warszawa