• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Podatki 2023: Aplikacja e-Paragony 2.0 już dostępna

Resort finansów udostępnił w piątek nową aplikację e-Paragony 2.0. Aplikacja pozwala kupującym na pobranie dowodu zakupu w elektronicznej wersji, a następnie przechowywanie go w formie e-paragonu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawcy nie muszą wydawać e-paragonów i mogą pozostać przy tradycyjnych paragonach.

 

Czytaj więcej...

Elementy "zwykłej" faktury w KSeF

Faktura wystawiona za pomocą KSeF musi być zgodna z opublikowaną strukturą. Obecnie jest to struktura (2). Obowiązkowe elementy "zwykłej" faktury określa art. 106e ustawy o VAT. 

 

Czytaj więcej...

Czy brak terminowego złożenia oświadczenia o zmianie formy opodatkowania uniemożliwia wybór ryczałtu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podkreślił, że dla skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych niezbędne jest złożenie właściwego oświadczenia w terminie ustawowo określonym. W świetle obecnych regulacji podatnik, który nie dokonał tego w odpowiednim czasie, nie ma możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania.

 

Czytaj więcej...

Nowe zasady transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek

Od 15 września 2023 r. obowiązują zmiany w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Zmiany m.in. przyznają spółce komandytowo-akcyjnej pełną zdolność łączeniową i podziałową. Jest to kolejny etap implementacji tzw. Pakietu prawa spółek wprowadzanego prawem europejskim. Częścią tego pakietu jest także podpisana niedawno przez Prezydenta ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, która także ma obowiązywać od połowy września 2023 r. 

 

Czytaj więcej...

Limit płatności gotówkowych dotyczy tylko przedsiębiorców

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza dokonać zakupu samochodu, którego wartość przekracza 15 000 zł, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nieposiadającej konta bankowego. Płatności chce dokonać gotówką. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca może wydatek zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

Czytaj więcej...

Które spółki mogą prowadzić PKPiR

Nie wszystkie spółki osobowe mogą prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Możliwość ta zależy zarówno od nieprzekroczenia limitu przychodów w poprzednim roku, jak i od składu spółki.

 

Czytaj więcej...

Wynagrodzenia 2023 - sporządzanie listy płac dla pracownika otrzymującego świadczenia z zfśs

Pracownicy są uprawnieni do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia w formie usług, rzeczy lub pieniędzy powinny być przyznawane zgodnie z regulaminem funduszu, w tym z uwzględnieniem kryteriów socjalnych (sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej). 

Jeżeli są wypłacane bądź przekazywane prawidłowo, tj. zgodnie z założeniami działalności socjalnej, podlegają zwolnieniu ze składek ZUS. Zwolnienie ze składek nie jest uzależnione ani od rodzaju świadczenia, ani od jego wysokości. 

Czytaj więcej...

ZUS coraz bardziej cyfrowy. Wkrótce nowa aplikacja

Jeszcze w 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomi nową aplikację mobilną dla lekarzy, która ma uprościć i przyspieszyć wystawianie zwolnień lekarskich. Obecnie w pełni automatycznie obsługiwane są wnioski rodzinne, w tym te dotyczące np. 500+ i tzw. żłobkowego. Jednocześnie każdy przedsiębiorca ma obowiązkowe konto na Platformie Usług Elektronicznych.

Czytaj więcej...

Płatności za faktury wystawione w KSeF

 

Nabywca towaru lub usługi zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dokonujący płatności za faktury ustrukturyzowane oraz faktury, o których mowa w art. 106nh ust. 1 ustawy o VAT, czyli faktury wystawione poza KSeF w związku z niedostępnością systemu, którym następnie został przydzielony numer KSeF, na rzecz innego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, za pośrednictwem usługi polecenia zapłaty lub polecenia przelewu, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 4 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, lub innego instrumentu płatniczego w rozumieniu tej ustawy o VAT, umożliwiającego podanie tytułu transferu środków pieniężnych, będzie obowiązany do podania numeru identyfikującego te faktury w KSeF lub identyfikatora zbiorczego nadanego przez KSeF (art. 108g ustawy o VAT).

 

Czytaj więcej...

Zmiana rozkładu czasu pracy z dnia na dzień

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują możliwości i trybu zmiany grafiku wprost. Brak takiej regulacji nie oznacza jednak, że zmiana jest niedopuszczalna. Należy nadmienić, że w niektórych przypadkach dopuszczalność (a nawet konieczność) zmiany grafiku wynika wprost z przepisów, pracodawca w sytuacjach określonych w Kodeksie pracy ma bowiem obowiązek np. wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę, święto czy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

 

Czytaj więcej...

Dokumenty księgowe przy prowadzeniu PKPiR

Dokumentowanie operacji w PKPiR wymaga posługiwania się prawidłowo sporządzonymi dowodami księgowymi. Stosując podstawowy podział dowodów księgowych możemy je podzielić na własne i obce. Dowody własne możemy z kolei podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Ten podział determinowany jest sposobem użycia dokumentów – zewnętrzne przeznaczone są dla naszych kontrahentów, dokumenty wewnętrzne służą do dokumentowania różnego rodzaju operacji, dla których nie mamy dokumentów księgowych zewnętrznych lub w przypadku zdarzeń występujących bez udziału kontrahentów zewnętrznych (np. amortyzacja środków trwałych, przesunięcie miedzymagazynowe itp.).

 

Czytaj więcej...

Zmiana nazwy kontrahenta

Jak należy postępować w przypadku, gdy kontrahent zmienił nazwę? Czy wprowadzić taką firmę do programu finansowo - księgowego jako nowego kontrahenta, czy tylko zmienić nazwę już istniejącego? Dane adresowe oraz NIP tego kontrahenta pozostały bez zmian.

 

Czytaj więcej...

Do 1000 zł bez obowiązku wpłaty zaliczek na PIT

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej nie mają obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł.

Czytaj więcej...

Koszty uzyskania przychodów przy dwóch umowach o pracę

Podatniczka u swojego pracodawcy jest zatrudniona na dwie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jedna umowa (¼ etatu) dotyczy wykonywania pracy poza miejscem zamieszkania, druga umowa (¾ etatu) dotyczy wykonywania pracy w miejscu zamieszkania. Każda z tych prac podlega innemu zaszeregowaniu w regulaminie wynagradzania w zakładzie. Pracodawca nie zwraca kosztów dojazdów do pracy. Jaką kwotę podatniczka powinna wykazywać w swoim PIT w rubryce dot. kosztów uzyskania przychodów?

Czytaj więcej...

W jakim terminie wystawić fakturę?

Przy wystawianiu faktur szczególną uwagę należy zwrócić na terminy. Faktura wystawiana powinna być, co do zasady, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast, gdy przed tymi czynnościami otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę dokumentującą otrzymanie takiej zapłaty wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten może ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, świadczenia usług najmu, czy stałej obsługi prawnej i biurowej.

Czytaj więcej...

Warszawa