• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Zatrudnienie własnego dziecka w firmie a składki ZUS

Członkowie najbliższej rodziny osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy zawarli z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę o pracę, są traktowaniu z mocy prawa - dla potrzeb związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym - jako osoby współpracujące z osobą prowadzącą działalność pozarolnicza, a nie jako pracownicy. Wyjątek w tym względzie stanowi zawarcie z młodocianym członkiem rodziny (osobą, która nie ukończyła 18 roku życia), pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Czytaj więcej...

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Jak połączyć obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z okresem przechowywania (10 lat) z obowiązkiem weryfikacji, czy nie zatrudniamy pracownika ponownie na okres próbny? Jeśli zniszczymy dokumenty pracownika to po 10 latach nie będziemy mieli możliwości weryfikacji, czy nie zatrudniamy go ponownie na to samo stanowisko.  Czy w systemie kadrowo-płacowym możemy przechowywać dane dłużej niż fizyczne akta pracownicze?

 

Czytaj więcej...

Praca hybrydowa najlepszym benefitem pozapłacowym

Połączenie pracy zdalnej z pracą w biurze podbija nasz rynek pracy. Już co trzeci pracownik jest gotów zrezygnować nawet z niewielkiej części wynagrodzenia, aby tylko mieć możliwość pracy hybrydowej - czytamy w przewodniku dla firm „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy”, przygotowanym przez Lewiatana.

Czytaj więcej...

Wystawianie faktur w trakcie awarii KSeF

Od 1 lipca 2024 r. KSeF zasadniczo będzie obowiązkowy, więc powstaje pytanie, co zrobić, gdy system ulegnie awarii, a podatnik nie będzie mógł lub chciał poczekać z wystawieniem faktury do czasu jego naprawienia.

 

Zostało to uregulowane w art. 106nf ustawy o VAT. W okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur podatnik wystawia faktury w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem udostępnionym przez MF. Należy zauważyć, że nie będzie to każda awaria, ale tylko ta, o której powiadomi MF w komunikacie w BIP na jego stronie lub za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego. W takim komunikacie będzie musiała być podana data, do kiedy KSeF nie będzie działał. Następnie będzie wydawany komunikat odwołujący awarię.

Czytaj więcej...

Przejście na elektroniczną dokumentację pracowniczą

W naszej firmie chcielibyśmy wprowadzić elektroniczną wersję akt osobowych, bez konieczności przetrzymywania dokumentów w tradycyjnej formie papierowej. Wiem, że zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym. Ale co z dokumentami takimi jak orzeczenie lekarskie czy karta szkolenia BHP? Czy należy mimo wszystko przechowywać formę papierową takich dokumentów?

 

Czytaj więcej...

Zmiana stanowiska ZUS w sprawie wyliczania podstawy zasiłkowej

6 września 2023 r. ZUS wydał komunikat o zmianie naliczania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Przychód z umowy cywilnoprawnej  zawartej ze swoim pracodawcą powinien zostać przyjęty w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zlecenia się zakończyła, czy nadal trwa. 

 

Jest to bardzo korzystna zmiana dla pracowników, którzy zawierają z własnym pracodawcą umowy cywilnoprawne (zlecenia lub o dzieło) albo z pracodawcą, z którym w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy. Dotychczas (zgodnie poprzednim  stanowiskiem ZUS)  wynagrodzenie z  takiej umowy uwzględniano w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego tylko wtedy gdy zasiłek  z ubezpieczenia społecznego przysługiwał w okresie na który taka umowa została zawarta. Po zmianie stanowiska ZUS, do podstawy zasiłkowej należy wliczać wynagrodzenie  z umów cywilnoprawnych nie tylko tych któ®e trwają, ale również tych zakończonych.

Czytaj więcej...

Potwierdzenie stażu urlopowego

Czy można naliczyć pracownikowi wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego bez doniesienia przez pracownika świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia?

 

Świadectwa pracy nie są jedynym sposobem potwierdzenia stażu pracy. Pracodawca może zdecydować się na przyjęcie nawet samego oświadczenia pracownika. Jednakże, ustalenie stażu urlopowego bez potwierdzenia stażu pracy świadectwami lub innymi dokumentami jest ryzykowne dla pracodawcy.

Do okresu uprawniającego do urlopu wliczamy wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy – okresy zaliczane do uprawnień pracowniczych.  Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu zaliczamy także okres nauki.

Czytaj więcej...

Od 1 września 2023 r. zmieni się wysokość wpłat na PFRON i wynagrodzenie młodocianych

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło 7005,76 zł. W związku z tym od 1 września 2023 r. zmieni się wysokość wynagrodzenia młodocianych i wpłat na PFRON.

 

W II kwartale 2023 r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia wyniosło 7005,76 zł. Jest ono niższe od przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale o 118,50 zł.

Od wysokości przeciętnego wynagrodzenia ustalana jest wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych. W okresie od 1 września do 30 listopada 2023 r. wynagrodzenie młodocianych wyniesie:

 •  560,46 zł dla młodocianego w I roku nauki;
 •  630,52 zł dla młodocianego w II roku nauki;
 •  700,58 zł dla młodocianego w III roku nauki.

Od 1 września 2023 r. wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego wynosi odpowiednio 8%, 9% i 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Czytaj więcej...

Jak ustalić przerwy w pracy

Czy ustalając prawo pracownika do przerw w pracy w danym dniu, trzeba brać pod uwagę także pracę w godzinach nadliczbowych?

 Tak, prawo pracownika do przerw w pracy wliczanych do czasu pracy zależy od liczby przepracowanych godzin w danej dobie, z uwzględnieniem także pracy nadliczbowej.

Obecnie jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

 •  wynosi co najmniej 6 godzin - pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
 • jest dłuższy niż 9 godzin - pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
 • jest dłuższy niż 16 godzin - pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Czytaj więcej...

Jak się chronić w razie upadłości pracodawcy

Gdy pracodawca ogłasza upadłość, żaden pracownik nie jest chroniony prawem pracy. W praktyce zarówno kobieta w ciąży, jak i osoba w wieku przedemerytalnym czy przebywająca na urlopie może zostać zwolniona. Oczywiście nie musi tak się stać, bo upadłość nie zawsze oznacza likwidację. Czasem firma, przejęta przez nowego właściciela, przechodzi restrukturyzację i rozwija się. Natomiast część prawników zastanawia się nad możliwością wypracowania rozwiązań zwiększających ochronę seniorów, którym rynek pracy ma niewiele do zaoferowania. Eksperci uspokajają przy tym, że wierzytelności pracownicze z reguły są priorytetowo zaspokajane, nawet w przypadku niewypłacalności upadłego. Niemniej radzą, by je zgłosić syndykowi i dopilnować, by roszczenia nie zostały zaniżone.

 

Czytaj więcej...

Urlop rodzicielski i wychowawczy w świadectwie pracy

Czy w świadectwie pracy należy zawrzeć informację o udzielonych urlopach rodzicielskim i wychowawczym w sytuacji, gdy ze względu na wiek dziecka pracownik nie może już korzystać z tych urlopów u kolejnego pracodawcy?

 

Czytaj więcej...

Zmiany w przepisach o fakturach zaliczkowych i korygujących

Od 1 września 2023 r. do ustawy o VAT dodano przepis, który zwalnia podatników z obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, w sytuacji gdy w miesiącu otrzymania zapłaty dla danej czynności powstał obowiązek podatkowy. Wprowadzono również możliwość wystawiania w KSeF faktur korygujących do faktur, które nie były wystawione w KSeF.

 

Czytaj więcej...

Czy można odliczyć podatek naliczony na fakturach i notach korygujących bez wyraźnej akceptacji kontrahenta

Dyrektor KIS potwierdził, że Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony na podstawie faktur i not korygujących uznając, że wobec braku wyrażenia sprzeciwu i braku zaakceptowania not korygujących przez kontrahenta Spółki doszło do ich akceptacji, o której mowa w przepisie art. 106k ust. 2 ustawy o VAT.

 Odliczenie podatku naliczonego na fakturach i notach korygujących

Wnioskodawca, który jest spółką akcyjną i działa jako czynny podatnik VAT, skierował pytanie do Dyrektora KIS, dotyczące możliwości odliczenia podatku naliczonego na fakturach i notach korygujących.

Spółka nabywa towary i usługi w związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W przypadku otrzymania faktury zawierającej pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w ustawie o VAT, Spółka wystawia notę korygującą. W notach korygujących zawarte jest również zapis, że brak sprzeciwu kontrahenta w ciągu 7 dni od otrzymania noty korygującej oznacza akceptację.

W tej sprawie zostało zadane następujące pytanie: Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony na podstawie opisanych we wniosku faktur i not korygujących uznając, że wobec braku wyrażenia sprzeciwu i braku zaakceptowania not korygujących przez kontrahenta Spółki (tj. nieprzekazania wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy też za pośrednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) doszło do ich akceptacji, o której mowa w przepisie art. 106k ust. 2 ustawy o VAT?

Czytaj więcej...

Krajowy System e-Faktur obowiązkowy od 1 lipca 2024 r.

Prezydent podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Obowiązek e-fakturowania co do zasady wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r. E-faktura to korzyści podatkowe i biznesowe.

 

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. (dla sektora MŚP nierozliczającego się z VAT od 1 stycznia 2025 r.). Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Wdrożenie KSeF zoptymalizuje fakturowanie, obieg dokumentów i wykorzystywane przez przedsiębiorców systemy fakturowe. Jednolity standard e-faktury uprości dokumentowanie transakcji, przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację tych dokumentów. Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych – w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności

Czytaj więcej...

VAT-R – nowy wzór zgłoszenia i ułatwienia rejestracji nowych firm

Od 13 września 2023 r. rejestrując firmę przez CEiDG lub aplikację mObywatel będzie można jednocześnie zawnioskować o NIP i zarejestrować się do VAT. W tym celu MF przygotowało nowy wzór wniosku rejestracyjnego VAT-R(17).

Nowy wzór VAT-R ma umożliwiać dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, które nie mają nadanego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 

Takie podmioty składając wniosek CEiDG-1 nie miały możliwości złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, gdy nie miały nadanego NIP. Dopiero po otrzymaniu NIP musiały złożyć kolejny wniosek CEIDG-1 i załączyć do niego VAT-R, aby zarejestrować się do VAT. 

Po zmianie wzoru VAT-R, podmioty rozpoczynające działalność i dokonujące rejestracji za pośrednictwem CEIDG oraz osoby, które mają zainstalowaną aplikację mObywatel, będą mogły złożyć wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikiem VAT-R, na podstawie którego NIP zostanie im nadany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Złożenie wniosku CEIDG-1 wraz z VAT-R za pośrednictwem CEIDG lub przy użyciu aplikacji mObywatel poprzez CEIDG zakończy proces rejestracji działalności.

Czytaj więcej...

Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?

Klienci czasami spotykają się z ostrzeżeniami, umieszczanymi najczęściej przy kasach, w których sprzedawcy informują o terminie, w którym można zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Terminy te czasami są dość krótkie (spotyka się nawet terminy 7 czy 14 dni). Jednak sprzedawca, odmawiając wystawienia faktury, może narazić się na zarzut naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji może oznaczać odpowiedzialność karną skarbową.

Czytaj więcej...

Wystawianie faktur zaliczkowych od 1 września 2023 r.

Od września br. podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej jeżeli całość lub część zapłaty otrzyma w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał płatność. Zasada ta nie będzie miała zastosowania w przypadku szczególnych terminów wystawiania faktur wymienionych w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT (np. przy świadczeniu usług budowlanych, dostawie książek drukowanych, dostawie energii elektrycznej, świadczeniu usług najmu czy stałej obsługi prawnej i biurowej).

 

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów i świadczenia usług. Taki obowiązek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka została wpłacona na poczet: 

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 
 • czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. świadczenia usług najmu czy stałej obsługi prawnej i biurowej),
 • dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1b ww. ustawy, tj. w momencie zaakceptowania płatności w rozumieniu art. 41a rozporządzenia 282/2011 (dot. przypadku gdy podatnik ułatwia poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż na odległość towarów importowanych, a także dokonanie na terytorium UE wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem).

Od 1 września 2023 r., zgodnie z art. 106b ust. 1a ustawy o VAT, podatnik nie będzie obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał całość lub część tej zapłaty. Przepis ten nie będzie miał zastosowania w przypadkach, dla których szczególne terminy wystawienia faktury określone są w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT (poniżej). Zatem, regulacja wynikająca z zapisów art. 106b ust. 1a ustawy o VAT dotyczy przypadków otrzymania zaliczki w tym samym miesiącu, w którym dokonano czynności związanych z tą zapłatą, jeśli termin wystawienia faktury jest określany na ogólnych zasadach, tj. nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano czynności (otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy). 

 

Czytaj więcej...

Do 22 maja roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności [2].

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku [2]. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

 

Kogo dotyczy roczne rozlicze nie
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy Ciebie jako płatnika składek, jeżeli w 2022 roku w Twoim przypadku stosowana była jedna z poniższych form opodatkowania:

• zasady ogólne – podatek według skali,

• zasady ogólne – podatek liniowy,

• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Do kiedy i jak przekazać roczne rozliczenie

Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

• w ZUS DRA (blok XII), jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jednoosobowo,

• w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłacasz składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców). 

 

Ważne!
Dokument z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok złóż do 22 maja 2023 roku.


Zgodnie z rozporządzeniem [3] nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA będą obowiązywały od 1 maja 2023 r., czyli począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień.

ZUS dostosuje programy Płatnik i ePłatnik do nowych wzorów dokumentów oraz udostępni w nich funkcje, które umożliwią roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj więcej...

Podwyższenie limitu dla małych podatników, którzy mogą rozliczać VAT kwartalnie

VAT kwartalnie mogą rozliczać mali podatnicy oraz podatnicy rozliczający estoński CIT. Do 30 czerwca 2023 r. podstawowy limit dla małego podatnika VAT wynosi 1 200 000 euro. Od 1 lipca 2023 r. limit ten zostanie podwyższony do 2 000 000 euro, aby taki sam limit obowiązywał dla VAT i podatków dochodowych.


Oznacza to, że od 1 lipca 2023 r. kwartalne rozliczenie będą mogli wybrać podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 9 654 000 zł. Do 30 czerwca kwota ta wynosi 5 793 000 zł.


Ustawodawca nie wprowadził przepisów przejściowych. Oznacza to, że od 1 lipca 2023 r. kwartalne rozliczenie mogą wybrać podatnicy, u których:

 • w 2022 r. został przekroczony limit 1 200 000 zł, ale nie przekroczono limitu 2 000 000 zł, oraz
 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. został przekroczony limit 1 200 000 zł, ale nie przekroczono limitu 2 000 000 zł.

Czytaj więcej...

Warszawa