• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

- do 10 dnia każdego miesiąca : ZUS

- termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz  Pracy za poprzedni miesiąc. Termin ten obowiązuje, gdy firma nie zatrudnia pracowników;

- do 15 dnia każdego miesiąca : ZUS

- termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych za poprzedni miesiąc. Termin obowiązuje jeśli firma zatrudnia pracowników;

- do 20 dnia każdego miesiąca : CIT , PIT

- termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień płaci się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT- 28),

- wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, (PIT-5) ,
 
- wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie podatku liniowego 19% . (PIT- 5L);

- wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranej przez firmę jako płatnika od wypłacanych zatrudnionym pracownikom/zleceniobiorcom wynagrodzeń (PIT-4);

- termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2)

Terminy do rozliczeń rocznych   CIT

- do 31 marca następującego po roku podatkowym

- termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (CIT-8) przez podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych;

-  w tym terminie należy również wpłacić różnice pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek;

 

 Do 30 czerwca następującego po roku podatkowym

- termin zatwierdzenia przez odpowiednie organy rocznych sprawozdań finansowych Spółek z o.o. oraz Spółek Akcyjnych

    do 25 dnia każdego miesiąca : VAT

-  termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT oraz podatku akcyzowego;

    do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy:

- termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników;

ROZLICZENIA ROCZNE  PIT

    do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym:

- termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT- 28);

- termin złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych przez firmę od wypłacanych wynagrodzeń (PIT- 4R) i uregulowania ewentualnych różnic.

    do 28 lutego roku następującego po roku podatkowym:

- termin złożenia rocznej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych zatrudnionym pracownikom/zleceniobiorcom wynagrodzeń;

    do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym:

- termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

w roku podatkowym (PIT- 36; PIT- 36L) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek;

Warszawa