• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Status prosumenta lokatorskiego już dostępny

Od początku października br. obowiązują przepisy, dzięki którym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty, których instalacje OZE są przyłączone za licznikiem części wspólnego budynku wielolokalowego, mogą uzyskać status prosumenta lokatorskiego. Prosument lokatorski może otrzymywać na swój rachunek 100 proc. wartości wprowadzonego do sieci prądu.

 

Czytaj więcej...

Podatki 2024. Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT

Początek października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa bowiem na kilka ważnych spraw.

Czytaj więcej...

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikom? [ZASADY PRZYZNAWANIA]

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy standardowo pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, w zależności od stażu urlopowego, przysługuje 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym.

Urlop wypoczynkowy to zagadnienie prawa pracy budzące wiele wątpliwości wśród pracowników, szczególnie jeśli nie przysługują nam standardowe 26 dni wolnego. Wraz z ekspertką od prawa pracy wyjaśniamy, ile dokładnie dni urlopu ma zatrudniony i w jakich przypadkach ta liczba ulega modyfikacji.

Czytaj więcej...

W jaki sposób pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy?

Pracownik jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o swojej nieobecności przed jej zaistnieniem, jak również w czasie jej trwania, jeżeli nieobecność jest spowodowana okolicznościami nagłymi i nieplanowanymi. Kwestie dotyczące tych zagadnień precyzuje § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – dalej zwany r.s.u.n., zgodnie z którym:

Czytaj więcej...

Podatki 2023: Kolejne usługi w e-US

Za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego (e-US) osoby fizyczne i organizacje mogą już także składać wnioski dotyczące zwrotu kosztów za zakup kas fiskalnych – poinformowało Ministerstwo Finansów. Listę usług poszerzono też o rozliczenia, gdzie organizacje mogą sprawdzić swoje salda oraz szczegóły dotyczące rozliczeń z urzędem skarbowym.

Czytaj więcej...

Odliczanie VAT po otrzymaniu duplikatu faktury

Duplikat faktury, co do zasady, stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego w okresie otrzymania faktury pierwotnej pod warunkiem, że podatnik otrzymał fizycznie fakturę „pierwotną”. Tylko w sytuacji, gdy dany podatnik nie otrzymałby faktury „pierwotnej”, byłby uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z wystawionego duplikatu w terminie jego otrzymania.

 

Czytaj więcej...

Umowa o dzieło z własnym pracodawcą ze składkami ZUS

Umowa o dzieło z własnym pracodawcą traktowana jest jako forma kontynuowania zatrudnienia pracowniczego. Zatem wobec umowy o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy nie ma zastosowania zasada zbiegu tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że w świetle prawa wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o dzieło, wykonywanej na rzecz pracodawcy, traktowane jest tak samo jak wynagrodzenie z umowy o pracę.

Czytaj więcej...

Cyfrowa rewolucja w skarbówce. W e-Urzędzie Skarbowym można sprawdzić swoje zeznania i wpłaty

Na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym można już weryfikować szczegóły własnych rozliczeń z fiskusem. To ogromne ułatwienie nie tylko dla podatników, lecz także dla biur rachunkowych i urzędów skarbowych.

Pracownicy administracji skarbowej nie muszą już tracić czasu na podawanie takich informacji bezpośrednio podatnikom. Wszystko widać jak na dłoni lub – używając bardziej obrazowego porównania – jak w bankowości elektronicznej.

Dzięki uruchomionej właśnie usłudze podatnicy mają teraz kontrolę nad swoimi rozliczeniami z fiskusem. Mogą w każdej chwili sprawdzić, jakie deklaracje i kiedy złożyli, czy uregulowali swoje zobowiązania wobec fiskusa, czy w prawidłowej wysokości, czy nie mają zaległości.

Na razie z nowej usługi mogą korzystać osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy i płatnicy. Ministerstwo Finansów zapowiada, że w ciągu najbliższych kilku dni udostępni tę usługę również organizacjom, czyli m.in. spółkom, fundacjom i stowarzyszeniom – na ich kontach w e-Urzędzie Skarbowym.

Czytaj więcej...

Podatki 2023: Nowa usługa dotycząca rozliczeń już dostępna w e-US

Do e-Urzędu Skarbowego (e-US) dodana została nowa usługa, dzięki której podatnicy i płatnicy mogą teraz weryfikować salda i szczegóły swoich rozliczeń ze skarbówką. Jak podkreśla resort finansów, nowa usługa dotycząca rozliczeń zapewni wsparcie w prawidłowym sporządzaniu zeznań podatkowych, pozwalając jednocześnie na zweryfikowanie stanu rozliczeń z fiskusem.

 

Czytaj więcej...

ZUS 2024: Wzrost płacy minimalnej to również podwyżka składek

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 r. (Dz.U. poz. 1893) od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł, z kolei od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa 28,10 zł. Oznacza to, że przedsiębiorców, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tak jak w tym roku, czekają aż dwie podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne. Dwie podwyżki płacy minimalnej przełożą się na dwie zmiany wysokości składek ZUS w 2024 roku.

 

Czytaj więcej...

Kwota wolna od potrąceń dla pracowników przy zatrudnieniu przez część miesiąca

Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń dla pracowników, których stosunek pracy ustał w połowie miesiąca, a wynagrodzenie podlega egzekucjom komorniczym, w przypadku pierwszego z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu należności innych niż świadczenia alimentacyjne, a w przypadku drugiego tylko z tytułu świadczeń niealimentacyjnych?

 

Czytaj więcej...

Nowe przepisy wzmacniają pozycję pracowników w sporach z pracodawcami

W piątek weszły w życie nowe przepisy, które wzmacniają pozycję procesową pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy. Od teraz sąd może w praktyce nakazać przedsiębiorcy, by ten przywrócił do pracy zwolnioną osobę do końca procesu. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Czytaj więcej...

KSeF: Czy konta w KSeF są zakładane tylko na osoby fizyczne

Z KSeF korzystać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty inne niż osoby fizyczne.

 Aby korzystać z KSeF, niezbędne jest uwierzytelnienie się podatnika w systemie. Podmiot niebędący osobą fizyczną może uwierzytelnić się w systemie pieczęcią kwalifikowaną. W innym przypadku konieczne jest złożenie np. przez spółkę
zawiadomienia ZAW-FA, w którym podmiot wyznaczy określoną osobę fizyczną do korzystania z KSeF (w tym do nadawania uprawnień, odbierania uprawnień, wystawiania faktur w imieniu podmiotu oraz dostępu do faktur).

źródło: https://inforfk.pl/

Do 30 września II rata odpisów na ZFŚS. Uwaga na nową kwotę podstawy

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586), od 1 lipca 2023 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest wyższy. Podstawę jego obliczenia stanowi bowiem przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. (tj. 5104,90 zł). Pracodawcy będą musieli przekazać odpisy w nowej wysokości na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września 2023 r.

Czytaj więcej...

Zmiany w przepisach bhp przy zatrudnianiu młodocianych

Od 30 września 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące prac wzbronionych pracownikom młodocianym rozszerzające obowiązki pracodawców o konieczność dostarczenia młodym pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej. Zmieniają również wykaz prac wzbronionych młodocianym.

 

Czytaj więcej...

Nowa aplikacja mZUS dla lekarzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił kolejną aplikację mobilną – mZUS dla lekarzy. Narzędzie, które można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store, pozwala m.in. na szybki dostęp do procesów wystawiania i anulowania zaświadczeń lekarskich. Nowa aplikacja jest przeznaczona dla wszystkich lekarzy i asystentów medycznych, którzy mają uprawnienia do wystawiania zaświadczeń e-ZLA.

Czytaj więcej...

Wykryto mniej fikcyjnych faktur

Według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszej połowie br. liczba wykrytych fikcyjnych faktur spadła o ponad 26% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. W opinii ekspertów, mogły o tym zadecydować różne czynniki, w tym narzędzia informatyczne fiskusa oraz rosnąca świadomość przedsiębiorców. Z kolei kwota brutto wynikająca z tego procederu wyniosła blisko 3,5 mld zł. Rok wcześniej była o prawie 1,5 mld zł większa. Spadek rdr. jest na poziomie blisko 30%. Komentując te dane, część ekspertów mówi, że nie spodziewa się w najbliższej przyszłości wzrostu popularności takich oszustw. Ale nie brakuje też opinii, że luka VAT rośnie, a trend spadkowy fikcyjnych faktur ulegnie zahamowaniu lub nawet zatrzymaniu.

Czytaj więcej...

Warszawa