• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Podatniczka uzyskuje przychody ze stosunku pracy. W trakcie całego roku 2023 nie przekroczy 26 roku życia. Przewiduje, że osiągnięte w tym roku przychody przekroczą kwotę zwolnienia 85 528 zł (dot. ulgi dla młodych). Czy do dochodów obliczonych od przychodu przekraczającego kwotę zwolnienia zastosowanie będzie miała kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody:

 1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
 3. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244),
 4. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 5. z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Analiza treści powyższego zwolnienia podatkowego prowadzi do wniosku, że zwolnienie to nie ma charakteru jedynie podmiotowego, ale ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Podmiotowy, bowiem jest adresowane do podatników podatku dochodowego, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Przedmiotowy, bo nie wszystkie przychody osiągnięte przez wskazanych metrykalnie podatników mogą korzystać z tego zwolnienia - dotyczy ono bowiem jedynie przychodów enumeratywnie wymienionych w cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwość zastosowania tego zwolnienia ustawodawca uzależnił zatem od łącznego spełnienia wszystkich przesłanek wytyczonych analizowanym przepisem - zarówno tej podmiotowej, jak i tej przedmiotowej. Są to warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia.

Na podstawie art. 21 ust. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 21 ust. 44 ustawy suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Zatem, suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla młodych nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł. Po przekroczeniu rocznego limitu przychodów zwolnionych w ramach tej ulgi, nadwyżka przychodów podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie (czyli podstawa obliczenia podatku, od której nie powstaje obowiązek zapłaty podatku).

Przy obliczaniu wysokości dochodu uzyskanego od początku roku przez podatnika należy pominąć przychody objęte powyższą ulgą. Nie mają one znaczenia przy ustalaniu, czy osiągnięty dochód przekroczył próg skali podatkowej - 120 000 zł, od którego płatnik rozpoczyna pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych według wyższej stawki podatkowej - 32%. Należy uwzględnić wyłącznie przychody ze stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji gdy przychody będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to do osiągniętych dochodów, które będą podlegały opodatkowaniu według skali podatkowej (tj. obliczonych od przychodu przekraczającego kwotę 85 528 zł), wskazanej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie miała zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie. Zatem, kwota 30 000 zł nie jest zawarta w kwocie zwolnienia przedmiotowego, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ww. ustawy.

 

Interpretacja indywidualna z 4 września 2023 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.369.2023.1.KC - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

- pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Warszawa