• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od przyszłego roku księgi rachunkowe trzeba będzie prowadzić po osiągnięciu co najmniej 2,5 mln euro przychodów netto, a nie – jak dziś – 2 mln euro. O jedną czwartą pójdą też w górę w limity zobowiązujące niektóre podmioty (np. spółki z o.o.) do poddawania badaniu rocznych sprawozdań finansowych oraz pozwalające na stosowanie uproszczeń.

Wynika to z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Poinformowaliśmy o nim już w piątek w serwisie gazetaprawna.pl, w artykule „Od 2025 r. wzrośnie limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych”. Dziś opisujemy szczegóły.

Księgi rachunkowe

Najważniejsza planowana zmiana to podniesienie od 1 stycznia 2025 r. z 2 mln euro do 2,5 mln euro progu przychodów, którego osiągnięcie zmusza do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Chodzi o przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Przypomnijmy, że ten próg dotyczy osób fizycznych, przedsiębiorstw w spadku, a także wspólników: spółek cywilnych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Badanie sprawozdań

Zmiany dotyczące badania sprawozdań finansowych będą konsekwencją nowelizacji z 17 października 2023 r. dyrektywy 2013/34/UE dotyczącej rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Nowelizacja ta została wprowadzona dyrektywą 2022/2464.

W związku z tym o jedną czwartą zostaną podwyższone limity zobowiązujące do poddawania sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta. Przypomnijmy, że część podmiotów (np. spółki akcyjne, instytucje finansowe, w tym banki) ma taki obowiązek bez względu na wielkość przychodów. Katalog tych podmiotów jest zamieszczony w art. 64 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

W przypadku tzw. pozostałych jednostek (np. spółek z o.o.) obowiązek badania sprawozdania jest uzależniony od: sumy aktywów bilansu, przychodów netto i stanu zatrudnienia (art. 64 ust. 1 pkt 4).

O 25 proc. mają wzrosnąć dwa pierwsze wskaźniki, co oznacza, że obowiązkowo będą badane sprawozdania pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła u nich równowartość w walucie polskiej co najmniej 3 125 000 euro (obecnie 2 500 000 euro),
 • ich przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 6 250 000 euro (obecnie 5 mln euro),
 • średnioroczne zatrudnienie w tych jednostkach w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób (ten warunek pozostanie bez zmian).

Te zmiany będą mały zastosowanie po raz pierwszy do roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2024 r. Przy czym na potrzeby ustalenia, czy dany podmiot spełnił znowelizowane warunki, trzeba będzie uwzględnić sumę aktywów bilansu oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów osiągnięte w poprzednim roku obrotowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2023 r. Wynika to z planowanego przepisu przejściowego (art. 10 ust. 2 nowelizacji).

Uproszczenia

O 25 proc. zostaną podniesione również progi, od których przekroczenia zależy to, czy firma jest zaliczana (do celów rachunkowych) do jednostek mikro, małych, średnich czy dużych. Progi te dotyczą m.in. sumy bilansowej i przychodu netto.

Przykładowo mała będzie firma niebędąca jednostką mikro, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 33 mln zł (dziś to 25,5 mln zł) – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 66 mln zł (dziś to 50 mln zł) – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty (ten warunek pozostanie bez zmian).

Zakwalifikowanie do danej kategorii wpływa na możliwość (lub jej brak) stosowania różnych rachunkowych uproszczeń, np. sporządzania uproszczonego bilansu.

Po zmianie tylko jednostki zaklasyfikowane do mikro i małych będą mogły:

 • klasyfikować umowy lea singu finansowego według kryteriów prawa podatkowego, a nie ustawy o rachunkowości,
 • odstąpić od tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
 • stosować uproszczony sposób obliczania kosztu wytworzenia produktu.

Zmiany dotyczące uproszczeń będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2023 r. Wynika to z planowanego przepisu przejściowego (art. 10 ust. 3 nowelizacji).

Podstawa prawna

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14) – w konsultacjach społecznych

Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl

Warszawa