• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

W projekcie ustawy, który jest obecnie konsultowany, proponuje się zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania oraz związane z tym zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, odroczenie terminu elektronicznej obsługi spraw dotyczących WIS, WIA, WIP i WIT oraz likwidację obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi. Konsultacje potrwają do 19 kwietnia 2024 r.

Zaproponowane rozwiązania są wynikiem przeprowadzonych konsultacji z przedsiębiorcami. Jak wskazało Ministerstwo Finansów, cykl spotkań konsultacyjnych pozwolił na zidentyfikowanie obszarów obowiązkowego KSeF, które powinny zostać zmienione lub uproszczone. MF zaznacza, że projekt rozwiązań nie zawiera terminów odroczenia obowiązkowego KSeF i odroczenia innych rozwiązań z nim związanych. Terminy te zostaną uzupełnione na przełomie kwietnia i maja, przy czym projektowane rozwiązania nie wejdą w życie w 2024 r.

Jak czytamy w projekcie zmian, proponuje się przesunięcie terminu wejścia w życie zmian wdrażających obowiązkową wersję Krajowego Systemu e-Faktur, która pierwotnie została określona w ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 1598) - dalej: „ustawa KSeF”.

Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie zasadniczo czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W pierwszej kolejności od dnia 1 lipca 2024 r. mieli zostać nim objęci podatnicy VAT czynni, a następnie od 1 stycznia 2025 r. podatnicy zwolnieni podmiotowo (drobni przedsiębiorcy) lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku. Od 1 lipca 2024 r. miał także wejść obowiązek podawania numeru KSeF w przelewach za faktury w transakcjach między podatnikami VAT czynnymi, w tym w transakcjach objętych mechanizmem podzielonej płatności.

W związku ze zdiagnozowanymi problemami związanymi z wydajnością systemu, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie, tj. od 1 lipca 2024 r., podjęto decyzję o przesunięciu jego wdrożenia. Podejmując decyzję o przesunięciu terminu wzięto pod uwagę stan gotowości projektu, jak również opinie przedsiębiorców oraz potrzebę zapewnienia stabilności i przewidywalności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W celu zdiagnozowania błędów systemowych prowadzony jest zewnętrzny audyt informatyczny. Po zakończeniu tego audytu zostanie wskazany nowy termin wdrożenia KSeF.

Minister Finansów przeprowadził konsultacje z przedsiębiorcami, podczas których zebrano szereg informacji i opinii o funkcjonowaniu systemu. W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców dotyczące potrzeby uproszczenia otoczenia prawnego wdrożenia i funkcjonowania obowiązkowego KSeF, Ministerstwo Finansów przedstawia poniżej propozycję rozwiązań w następujących obszarach:

 1. Terminy obowiązkowego KSeF

Termin wdrożenia KSeF ma ścisły związek z terminami wdrożenia pozostałych regulacji, które w ustawie KSeF były odroczone o pół roku, tj.:

1) obowiązkowe wystawianie faktur ustrukturyzowanych, dalej: „e-faktur” przez podatników, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z VAT,

2) likwidacja wystawiania faktur z kasy rejestrującej/likwidacja paragonów z NIP na niskie kwoty (do 450 zł) uznanych za faktury,

3) wprowadzenie kar za niestosowanie KSeF,

4) obowiązek umieszczania numeru KSeF w przelewach za e-faktury między podatnikami VAT czynnymi.

W związku z tym, podjęto decyzję o odpowiednim dostosowaniu tych terminów.

Uwzględniono postulat wprowadzenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie (dla podatników VAT czynnych i podatników zwolnionych z VAT). Termin odroczenia zostanie wskazany na przełomie kwietnia/maja, po zakończeniu audytu informatycznego KSeF.

Uwzględniono również, aby odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach odnosiło się do wszystkich faktur, także tych, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności.

W pozostałym zakresie, co do zasady, zachowano konstrukcję prezentowaną w ustawie KSeF.

 1. Tryb „offline”

Poddano analizie obawy przedsiębiorców, zgodnie z którymi w początkowym okresie po wdrożeniu obowiązkowego KSeF, dokumenty wysłane do systemu i odrzucone w terminie uniemożliwiającym ich walidację skomplikują proces rozliczeń. W konsekwencji faktura może nie zostać wystawiona w terminie co spowoduje m.in. konieczność korekt rozliczenia VAT i poniesienie odpowiedzialności za nieterminowe jej wystawienie.

W celu liberalizacji obowiązków KSeF w początkowym okresie jego wdrożenia proponuje się nowe rozwiązanie polegające na wprowadzeniu w okresie przejściowym dla wszystkich podatników możliwości wystawiania faktur według wzoru dla faktury ustrukturyzowanej, tak jak w przypadku faktur wystawianych w tzw. trybie offline. Tak wystawione faktury podatnik będzie zobowiązany opatrzeć kodem QR i będzie miał możliwość przekazania ich nabywcy (poza KSeF). Dodatkowo podatnik będzie miał obowiązek przesłania takich faktur do KSeF następnego dnia roboczego po ich wystawieniu.

 1. Faktury „konsumenckie” oraz identyfikacja nabywcy zwolnionego z VAT

Ustawa wdrażająca KSeF przewiduje wyłączenie faktur konsumenckich z KSeF. Identyfikacja tych faktur na moment ich wystawienia stwarza ryzyka dla wystawcy faktury tj.: sygnalizowane przez przedsiębiorców, problemy z ustaleniem statusu nabywcy towaru lub usługi - czy wystawca ma obowiązek wystawić fakturę w KSeF dla podatnika zwolnionego z VAT. Weryfikacja statusu podatników zwolnionych z VAT jest utrudniona, ponieważ ich rejestracja jest dobrowolna. W szczególności dotyczy to przypadku, gdy nabywca taki nie wskaże, że dokonuje zakupu, który ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Istotne jest, że wystawca faktury podlegałby potencjalnej odpowiedzialności za pominięcie obowiązku wystawienia faktury w KSeF. Z drugiej strony rozwiązania zakładały brak odpowiedzialności nabywcy za omijanie KSeF (udokumentowanie kosztu uzyskania przychodu nie wymaga posiadania faktury wystawionej w KSeF).

Uwzględniając skierowane postulaty, proponuje się pakiet zmian, których celem jest rozłożenie ciężaru odpowiedzialności za pominięcie KSeF na obydwie strony transakcji oraz wyeliminowanie problemu wystawcy w ustaleniu, czy ma obowiązek wystawić fakturę w KSeF dla podatnika zwolnionego z VAT, poprzez:

1) dopuszczenie możliwości wystawiania w KSeF faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. faktur konsumenckich na zasadzie dobrowolności. Konsument będzie miał zapewniony dostęp do e-faktury poprzez podanie kodu QR oraz danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w KSeF albo oznaczenie faktury tym kodem,

2) uregulowanie w zakresie tzw. „samoidentyfikacji” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury.

Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej. Taka faktura będzie mogła dokumentować poniesiony koszt w ramach działalności gospodarczej. W tym celu proponuje się również zmiany w przepisach o podatku dochodowym.

 1. Faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne faktury „zbiorcze”

Dopuszcza się możliwość przesyłania do KSeF załączników zawierających dane podatkowe (ceny jednostkowe i ilość towaru/usługi) do faktur za media, usługi telekomunikacyjne i inne ramowe faktury zbiorcze (rozwiązanie dedykowane wyłącznie dostawcom paliw). W ww. przypadkach, w kontekście prawnym, nie można uznać za kompletną fakturę, która nie zawiera załącznika, ponieważ załącznik zawiera większą liczbę pozycji faktury w zakresie ilości poszczególnych transakcji /cen jednostkowych poszczególnych transakcji - zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że za kompletną fakturę uznaje się wyłącznie fakturę wraz z załącznikiem, w którym rozwinięte są (względem ilości pól w fakturze ustrukturyzowanej) dane w zakresie ilości i ceny jednostkowej poszczególnych transakcji.

Jest to propozycja będąca odpowiedzią na postulaty niektórych branż, które wskazywały konieczność opracowania załącznika mieszącego złożone dane dotyczące jednostki miary i ilości (liczby) dostarczanych towarów lub wykonywanych usług, czy ceny jednostkowej towarów lub usług (cen jednostkowych netto). Jeśli wystawienie e-faktury będzie wymagało wprowadzenia dodatkowych pól dla ww. elementów e-faktury, podatnik będzie mógł wykorzystać ten załącznik. Należy podkreślić, że wprowadzenie tzw. załącznika do wzoru e-faktury nie oznacza, że znajdą się w nim dodatkowe elementy na fakturze, wykraczające poza zakres danych przewidzianych w art. 106e ustawy o VAT, który odzwierciedla wzór faktury ustrukturyzowanej.

Zmiany w zakresie schemy faktury ustrukturyzowanej, tj. dodanie załącznika, nie wymagają zmiany przepisu nakładającego na ministra właściwego do spraw finansów publicznych opublikowania wzoru tego dokumentu. Załącznik będzie elementem faktury i częścią tego wzoru w odniesieniu do wskazanych, szczególnych przypadków fakturowania.

Do czasu wypracowania ww. rozwiązania, jeśli zakres danych na fakturze będzie wykraczał poza zakres ustalony we wzorze e-faktury, podatnicy dokonujący ww. dostaw będą mogli wystawiać faktury w postaci papierowej lub elektronicznej.

 1. Instalacja certyfikatów do kodów QR przed wprowadzeniem obowiązku wystawiania faktur w KSeF

Zostanie zapewniona możliwość wcześniejszego wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur, tak aby w okresie trwania awarii lub niedostępności KSeF, a także gdy podatnik będzie czasowo korzystał z wystawiania faktur poza KSeF - podatnik mógł wystawić fakturę i opatrzeć ją kodem QR. Narzędzie w postaci certyfikatu wystawcy jest niezbędne do wystawiania wyżej wskazanych faktur.

 1. Wystawienie faktury poza KSeF

W początkowym okresie po wdrożeniu KSeF pominięcie obowiązku wystawienia faktury w KSeF nie będzie karane. W późniejszym okresie niestosowanie KSeF będzie podlegać karze pieniężnej (kara podlega miarkowaniu). Dodatkowo, w celu ułatwienia podatnikom dostosowanie się do e-fakturowania, w szczególności podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, proponuje się, w okresie przejściowym, możliwość wystawiania faktur w formie dotychczasowej.

Proponuje się wprowadzenie nowego rozwiązania, pozwalającego podatnikom, u których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, na wystawianie faktur w postaci papierowej lub faktur elektronicznych, zamiast e-faktur. Rozwiązanie to ograniczone zostało do przypadku, gdy w danym miesiącu żadna z wystawianych przez podatnika faktur nie przekracza kwoty brutto 450 zł, a ogólna suma wartości brutto z tych faktur jest mniejsza niż 10.000 zł miesięcznie.

Dodatkowo podatnicy wystawiający faktury poza KSeF będą mieli obowiązek oznaczania ich w ewidencji sprzedaży JPK_VAT z deklaracją odpowiednim znacznikiem. Rozwiązanie to będzie zaproponowane w przygotowywanym projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z propozycjami rozwiązań, i oznaczeń dedykowanych tym założeniom. Odpowiednio zmieniona schema JPK_VAT zostanie przedstawiona po zakończeniu prac nad ustawą.

 1. Odroczenie terminu elektronicznej obsługi spraw dot. WIS, WIA, WIP i WIT

Zgodnie z przepisami ustawy KSeF wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi spraw z zakresu WIS, WIA, WIP i WIT w drugiej instancji i w tzw. „trybach nadzwyczajnych” przewidziano na dzień 1 lipca 2024 r. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia z procesu wdrażania elektronicznej obsługi spraw o wydanie wiążących informacji w pierwszej instancji, zasadne jest przesunięcie terminu wdrożenia wyłącznie elektronicznej obsługi spraw w drugiej instancji i w tzw. „trybach nadzwyczajnych” na późniejszy termin, tj. 1 lipca 2025 r., co pozwoli na przygotowanie niezbędnych zmian w systemach informatycznych KAS.

 1. Likwidacja obowiązku integracji kas z terminalami płatniczymi

Proponuje się wyłączenie formalnoprawnego obowiązku dokonania przez podatnika integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi i wprowadzenie obowiązku raportowania danych przez agentów rozliczeniowych - bezterminowo. Jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców. Wyłączenie ww. obowiązku w sposób formalnoprawny nie wyeliminuje procesu integracji kas rejestrujących z terminalami - będzie on postępował w sposób ewolucyjny, wraz z rozwojem oferowanych urządzeń i rozwiązań technologicznych.

 

Redakcja podatki.biz

źródło: https://www.podatki.biz/

Warszawa