• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Przesłanką, która decyduje o prawie do niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. „ulgi na start”, jest niewykonywanie czynności na rzecz byłego pracodawcy. Zatem, współpraca z byłym pracodawcą, jeżeli świadczone usługi nie będą pokrywały się z zakresem zakończonej umowy o pracę, nie powoduje utraty do tej ulgi.

Wniosek o interpretację złożył przedsiębiorca, który od stycznia 2024 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zarejestrowaną w CEIDG, pod rodzajem działalności PKD: 45.20.2 „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli”. Został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego pod kodem 05 40 00 tzw. „ulga na start”. W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca oferuje swoim klientom wyłącznie wykonanie i sprzedaż następujących usług: usuwanie wgnieceń mechanicznych w pojazdach silnikowych przy użyciu metody PDR.

Przed założeniem własnej działalności do 31 marca 2023 r. pracował na podstawie umowy o pracę na stanowisku „mechanik samochodowy”. W ramach tego stanowiska przedsiębiorca wykonywał na rzecz byłego już pracodawcy następujące czynności/zadania: utrzymanie porządku w miejscu pracy, przygotowanie części do montażu w samochodzie, serwis układów hamulcowych, drobne naprawy osprzętu silnika, wymiana filtrów i płynów. Nie wykonywał jednak czynności usuwania wgnieceń mechanicznych przy użyciu metody PDR.

Były pracodawca zaoferował przedsiębiorcy zlecenie w ramach współpracy „firma-firmie” (B2B) usług podwykonawczych, tj. wykonanie na rzecz tej firmy usług usuwania wgnieceń w pojazdach. W związku z tym przedsiębiorca we wniosku zapytał, czy będzie mógł dalej korzystać z prawa niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. „ulga na start” w sytuacji podpisania umowy o współpracy z byłym pracodawcą. W ocenie przedsiębiorcy nadal zachowa on prawo do ulgi na start.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dyspozycja art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyjątkiem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

Art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców stanowi, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W myśl art. 8 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu tej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, z powyższego wynika, że osoba rozpoczynająca wykonywanie działalności gospodarczej po raz pierwszy lub po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia poprzedniej działalności i nie wykonująca w ramach tej działalności na rzecz byłego pracodawcy czynności wykonywanych uprzednio w ramach stosunku pracy, przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (tzw. „ulga na start”). Powyższe oznacza, że ww. osoba nie jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zatem nie podlega ubezpieczeniom społecznym w okresie 6 miesięcy stosowania tzw. „ulgi na start”.

Biorąc pod uwagę powyższe ZUS potwierdził prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy.

Art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców odnosi się do niewykonywania czynności na rzecz byłego pracodawcy i jest to przesłanka, która decyduje o prawie do niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. „ulgi na start”. Odnosząc się do zaprezentowanego przez przedsiębiorcę stanu faktycznego ZUS stwierdził, że nie występują negatywne przesłanki uniemożliwiające przedsiębiorcy dalsze korzystanie z prawa do niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. „ulga na start”.

Sześciomiesięczny okres, w którym przysługuje ulga, powinien być liczony od momentu podjęcia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej. Momentem tym jest data faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej. Natomiast ulga na start kończy się po upływie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej, przy czym w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten należy wliczyć do sześciomiesięcznego okresu, w którym przysługuje ulga, a w przypadku rozpoczęcia działalności w którymkolwiek innym dniu miesiąca, miesiąca tego nie wlicza się do tego okresu.

Interpretacja indywidualna z 9 kwietnia 2024 r., sygn. DI/200000/43/247/2024 (decyzja nr 247/2024) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

Redakcja podatki.biz

źródło: bip.zus.pl

https://www.podatki.biz

 

Warszawa