• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Podstawowym obowiązkiem podatkowym przedsiębiorcy, obok corocznego złożenia deklaracji rozliczającej podatek, jest jego zapłata. Jeżeli nie zrobisz tego w terminie, powstanie zaległość podatkowa. Sprawdź, kiedy i na jakie konto wpłacać podatki.

Kiedy trzeba zapłacić podatki

Termin zapłaty podatku jest taki sam, jak termin złożenia deklaracji podatkowej. Ten termin jest ustalony odrębnie dla każdego rodzaju deklaracji.

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od osób fizycznych - PIT:

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

do końca lutego roku następującego po roku podatkowym

PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

PIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

 

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od osób prawnych - CIT:

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

CIT-CFC – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

do końca 9 miesiąca następnego roku podatkowego (do końca września roku następnego)

CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

do końca trzeciego miesiąca roku następnego za rok poprzedni np. do 30 marca 2024 za 2023

CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku

 

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od towaru i usług - VAT

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

JPK_V7 – deklaracja i ewidencja dla podatku od towarów i usług (deklaracja i ewidencja dla podmiotów rozliczających się miesięcznie)

do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni

JPK_V7K – deklaracja i ewidencja dla podatku od towarów i usług (deklaracja i ewidencja dla podmiotów rozliczających się kwartalnie)

do 25 dnia miesiąca po każdym kolejnym kwartale

VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów

przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

VAT-Z – zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Pamiętaj! Jeśli ostatni dzień na złożenie deklaracji przypada w sobotę, niedzielę lub święto to termin na złożenie deklaracji upływa w następnym dniu roboczym. Na przykład, jeżeli 30 kwietnia wypada w niedzielę, to deklarację PIT 36 możesz złożyć do 2 maja. Podatek musisz opłacić w tym samym terminie.

 

Przelew czy gotówka

 

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy:

 • prowadzą księgi rachunkowe
 • prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów
 • są płatnikami podatków,

muszą płacić podatki lub wpłacać pobrane podatki w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy lub za pomocą innego instrumentu płatniczego - gdy zapłata jest dokonywana za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Mikroprzedsiębiorcy mogą dokonać zapłaty podatku w gotówce.


Mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców jest przedsiębiorca, który w co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Przedsiębiorca nie musi płacić podatku przelewem, gdy:

 • podatek nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • zapłata podatku jest dokonywana papierami wartościowymi lub znakami akcyzy
 • podatek pobierany jest przez płatnika lub inkasenta.

Kiedy podatek uznaje się za zapłacony

 

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

 • przy zapłacie gotówką (w przypadku mikroprzedsiębiorców):

  • dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy
  • dzień wpłacenia kwoty podatku na rachunek
  • dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta
 • w obrocie bezgotówkowym:

  • dzień obciążenia rachunku bankowego
  • dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej - w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu.

Ważne! W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika zrealizowanego w banku, który nie ma siedziby lub oddziału w Polsce, za termin zapłaty podatku uważa się dzień złożenia zlecenia płatniczego przez podatnika pod warunkiem, że płatność zostanie przekazana do końca następnego dnia. W razie przekroczenia tego terminu, za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego.

W przypadku zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy, powiatu lub województwa, rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić jako formę zapłaty podatku zapłatę kartą płatniczą.

W przypadku wprowadzenia takiego rozwiązania, za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku płatniczego podatnika, płatnika lub inkasenta lub jego rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania wartości pieniężnej z pieniądza elektronicznego.

Pamiętaj! Polecenie płatnicze powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.

 

Na jaki rachunek zapłacić podatek

 

Od 2020 roku musisz płacić podatki przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego, czyli mikrorachunku podatkowego.

Mikrorachunek podatkowy pozwala na jednoznaczną identyfikację podatnika bądź płatnika dokonującego zapłaty podatku. Ten numer nie zmienia się nawet, gdy ty zmienisz adres zamieszkania, urząd skarbowy czy nazwisko.

Dzięki mikrorachunkowi nie musisz sprawdzać numeru rachunku urzędu skarbowego przed każdą płatnością. Swój mikrorachunek, jeśli nie będziesz go pamiętać, wygenerujesz online w dowolnym czasie i w każdym miejscu – Ministerstwo Finansów udostępniło Generator mikrorachunku podatkowego.

Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne. Wystarczy, że podasz właściwy identyfikator podatkowy, czyli:

PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną oraz:

 • nie prowadzisz działalności gospodarczej lub
 • nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.

NIP, jeśli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą lub
 • jesteś podatnikiem VAT lub
 • jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Na mikrorachunek wpłacisz podatki PIT, CIT i VAT z wyłączeniem:

 • podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej
 • VAT należnego przy imporcie.

Pamiętaj:

 • VAT należny przy imporcie zapłacisz na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu
 • podatek dochodowy wynikający z karty podatkowej zapłacisz we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym
 • zwroty nadpłat i podatków są realizowane na numery rachunków firmy wskazane w CEIDG-1, NIP-8 lub na konto VAT, jeśli stosujesz mechanizm podzielonej płatności
 • podatki inne niż PIT, CIT i VAT, na przykład podatek od czynności cywilnych (PCC) czy podatek od spadków i darowizn wpłacaj na rachunek właściwego urzędu skarbowego
 • wpłaty za mandaty karne płacisz na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

Numery rachunków urzędów skarbowych, na które będziesz płacić należności inne niż te, dla których właściwy jest mikrorachunek, wraz ze szczegółowymi objaśnieniami, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki, znajdziesz w serwisie Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Kiedy podatek może zapłacić inna osoba niż podatnik

 

Podatek jest zobowiązaniem publicznoprawnym o charakterze osobistym, spoczywające na podatniku.

Oznacza to, że podatnik musi sam płacić swoje podatki i nie zwalnia go z tego obowiązku zapłata podatku przez osobę trzecią.

Wyjątkowo podatnik zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, gdy jego podatek opłaci:

 • małżonek podatnika, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha
 • aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek jest zabezpieczony hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
 • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

 

W jakiej kolejności są zaliczane wpłaty

 

Jeżeli masz zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie z twoim wskazaniem.

Jeśli jednak nie wskażesz zobowiązania, które chcesz uregulować, dokonując wpłaty, ta wpłata zostanie zaliczona na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich twoich zobowiązań podatkowych.

Ważne! Jeżeli musisz ponieść koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. Jeżeli ciążą na tobie zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności.

Gdy masz zaległości podatkowe, czyli zobowiązania, których termin płatności upłynął, dokonaną przez ciebie wpłatę zalicza się:

 • na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez ciebie podatku
 • na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych – w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku.

W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych i należności, organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Co grozi za brak zapłaty podatku w terminie

 

Każdy niezapłacony w terminie podatek skutkuje powstaniem zaległości podatkowej. Od zaległości zapłacisz odsetki za zwłokę.

Przeterminowany podatek musisz wpłacić wraz z odsetkami, bez wcześniejszego wezwania organu podatkowego. Oznacza to, że wysokość odsetek, które musisz zapłacić ustalasz samodzielnie.

Odsetki za zwłokę należy naliczyć od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym miałeś obowiązek zapłacić podatek na rachunek organu podatkowego, aż do dnia faktycznej zapłaty całości zaległości podatkowej.

Jeżeli kwota, jaką wpłacisz do organu podatkowego, będzie niewystarczająca na pokrycie kwoty zaległości wraz z odsetkami na dzień wpłaty, organ podatkowy zaliczy dokonaną wpłatę proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości i odsetek za zwłokę. W takim przypadku odsetki za zwłokę będą dalej naliczane, ale już od proporcjonalnie zmniejszonej kwoty zaległości.


Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 05.10.2023 wynosi 14,5% w stosunku rocznym.


Jeśli masz wątpliwości, jak obliczyć odsetki ustawowe, możesz skorzystać z kalkulatora odsetek ustawowych Kalkulator odsetek ustawowych (podatki.gov.pl). Uwaga! Kalkulator nie oblicza odsetek od zaległości podatkowych.

W niektórych sytuacjach może ci przysługiwać obniżenie stopy procentowej odsetek za zwłokę, do 50% stawki podstawowej, a więc do 7,25%. Żeby skorzystać z obniżonej stawki musisz:

 • złożyć lub skorygować deklarację w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do jej złożenia.
 • zapłacić zobowiązanie podatkowe w ciągu 7 dni od złożenia deklaracji lub jej korekty.

Przekroczenie tych terminów oznacza, że musisz zapłacić odsetki według stawki podstawowej (14,5%).

Pamiętaj! Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych. Natomiast jeśli zaległość podatkowa istniała w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek podatkowych, wówczas nalicza się je odrębnie za każdy z tych okresów. W takim przypadku zaokrągleniu będzie podlegała suma kwot za poszczególne okresy.


Jeśli wysokość twoich odsetek za zwłokę nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, to nie musisz ich płacić.

W 2024 roku kwota ta wynosi 8,70 zł (2,90 zł zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej x 3).


Odsetki za zwłokę są naliczane bez względu na okoliczności związane z powstaniem zaległości i wolę stron stosunku prawnopodatkowego.

Jednak skutki nieterminowej płatności podatku mogą mieć dalsze konsekwencje: możesz zostać ukarany przez organ podatkowy karą grzywny za niepłacenie podatków w terminie. Jej wysokość może sięgać od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli chcesz jej uniknąć możesz złożyć do organu podatkowego czynny żal, w którym przyznasz się do niedopełnienia obowiązków podatkowych.

Pamiętaj, że najpierw musisz naprawić swój błąd, czyli zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeśli masz problem z zapłatą należnego podatku zapoznaj się z procedurą umorzenia zaległości podatkowych. Pamiętaj, że możesz także wnioskować do organu podatkowego o odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych albo rozłożenie należnego podatku na raty.

 

Podstawa prawna

 • 54-56a, 60-62b, 63, 70, 80 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
 • 16, 57 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

 

źródło: www.biznes.gov.pl

https://www.podatki.biz

Warszawa