• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Jeśli uzyskałeś przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) składasz zeznanie roczne PIT-38. Zeznanie składasz nawet, gdy przychody uzyskujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z której przychody zaliczasz do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zeznanie musisz złożyć także wtedy, gdy nie uzyskałeś przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych lecz poniosłeś w roku kalendarzowym wydatki na ich nabycie.

 

Jak obliczyć podstawę opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest dochód (tj. przychód - koszty uzyskania przychodów).

Przychód

Przychód powstaje jeśli dokonujesz sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku, czyli wymieniasz waluty wirtualne na prawny środek płatniczy.

Ponadto przychód powstaje jeśli dokonujesz zapłaty walutami wirtualnymi za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną lub regulujesz inne zobowiązania.

Pamiętaj! Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi, niezależnie od tego czy dokonywana jest na giełdzie, czy też jednostkowo, pozostanie obojętna w podatku dochodowym.

Przychodów ze sprzedaży walut wirtualnych nie łączysz z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych.

Koszty uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych są udokumentowane wydatki jakie bezpośrednio poniosłeś na nabycie walut wirtualnych oraz koszty związane ze zbyciem walut wirtualnych, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, które pośredniczą w sprzedaży tych walut.

Wszystkie koszty jakie ponosisz w danym roku podatkowym, wykazujesz w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku uzyskałeś przychody, czy też nie.

Jeśli w danym roku poniesiesz wydatki na nabycie walut wirtualnych przewyższające przychód uzyskany ze zbycia walut wirtualnych (bądź też w danym roku nie uzyskasz przychodu z tego tytułu) to nadwyżka kosztów uzyskania przychodów powiększy koszty z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych w następnym roku podatkowym. Tym samym w kolejnym roku w/w nadwyżkę potraktujesz w sposób tożsamy do kosztów ponoszonych na bieżąco.

Do kosztów możesz zaliczyć wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z nabyciem i sprzedażą walut wirtualnych co oznacza, że za koszty uzyskania nie uznasz kosztów finansowania zakupu walut wirtualnych (np. pożyczek, kredytów itp.)

W przypadku gdy pozyskujesz wirtualne waluty w drodze tzw. kopania za koszty uzyskania przychodów nie możesz uznać wydatków poniesionych na:

 • zakup sprzętu przeznaczonego do kopania waluty wirtualnej,
 • zakup energii elektrycznej zużywanej w związku z wykorzystywaniem sprzętu do kopania.

Do kosztów nie możesz zaliczyć wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną.

Ile zapłacę

Od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zapłacisz 19% podatek dochodowy.

 

Jak i gdzie złożyć zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie:

 • papierowej,
 • elektronicznej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym.

Możesz też przesłać je pocztą - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

 • w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),
 • przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz:

 • przez e-Deklaracje,
 • w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 

W jakim terminie złożyć zeznanie

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.

 

Jak podpisać zeznanie

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Jeśli chcesz złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

 • login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • danych podatkowych - są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2022 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2022 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;
 • aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • „danych autoryzujących” - to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane „danymi autoryzującymi”.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do złożenia zeznania w formie papierowej, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1P.
Możesz to zrobić:

 • papierowo - złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie - przekaż przez ePUAP.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo - złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie - przekaż przez ePUAP lub w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.

Ważne: Jeśli wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

 

Pytania i odpowiedzi

 

 1. Czy mogę odliczyć stratę poniesioną z tytułu odpłatnego zbycia kryptowalut?

Nie. Natomiast nadwyżkę kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z odpłatnego zbycia walut wirtualnych w roku podatkowym uwzględnisz w kosztach uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych w następnym roku podatkowym.

 

 1. Czy od giełdy kryptowalut otrzymam informację PIT-8C lub PIT-11 z tytułu dokonanych transakcji kupna i sprzedaży?

Nie. Podmioty gospodarcze za pośrednictwem których dokonujesz transakcji kupna, sprzedaży, wymiany kryptowalut nie mają ustawowego obowiązku sporządzania informacji dla podatników oraz organów skarbowych.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

 

źródło: www.podatki.gov.pl

https://www.podatki.biz

 

Warszawa