• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzystasz ze środowiska), to corocznie składasz sprawozdania i wnosisz opłaty. Producentami lub innimi użytkownikami środowiska są m.in. przedsiębiorcy, przy czym działalność podlega opłacie środowiskowej jeśli powoduje wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Poniżej dowiesz się, jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

 

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

 

Kto korzysta ze środowiska

Producenci lub inni użytkownicy środowiska w szczególności:

 • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe)
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej
 • osoby fizyczne korzystające ze środowiska tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia
 • jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną, taką jak drogi, przestrzeń, zieleń miejska, czy wody.

Hodowcy, a w szczególności osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

 

Kto płaci opłatę środowiskową

Za korzystanie ze środowiska pobiera się opłatę środowiskową. Twoja działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na przykład:
  • z kotłowni
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, wędzenie
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)
  • z chowu lub hodowli drobiu
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
 • składowanie odpadów.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wykaz za dany rok kalendarzowy złóż do dnia 31 marca następnego roku.

 

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Złóż wykaz i zapłać należne opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

 

Co zrobić krok po kroku

 

 1. Złóż wykaz i wylicz wysokość należnych opłat

Złóż do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska wykaz, który zawiera informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy.

Wykaz możesz złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej. W tym ostatnim przypadku Wykaz podpisz podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Wykaz możesz złożyć elektronicznie na ePUAP, przez swoją Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Żeby to zrobić, musisz być zalogowany na koncie użytkownika.

Wiele urzędów marszalkowskich udsotępnia aplikację EkoPłatnik, która pomaga przygotować wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Z EkoPłatnika korzytsają województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, wielkopolskie.

EkoPłatnik nie umożliwia jednak złożenia sprawozdania, a jedynie pomaga je poprawnie przygotować.

Do wypełnienia wykazów i wyliczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska wykorzystaj dane z aktualnych ewidencji, które prowadzisz. Są to takie ewidencje jak:

 • gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
 • odpadów

Opłatę za korzystanie ze środowiska ustalasz według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystałeś ze środowiska. Musisz samodzielnie wyliczyć wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z danymi zawartymi w prowadzonych przez ciebie wykazach.

Wysokość stawek na rok 2023 możesz sprawdzić w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023.

Stawki na rok 2024 są z kolei dostępne w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024.

 

Dokumenty


 1. Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza

Pobierz:

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE I DANE O RODZAJACH I WIELKOŚCI EMISJI GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT (PDF)

Dokument możesz złożyć jako: 

Oryginał, Dokument elektroniczny

Informacja dodatkowa

Wzór wykazu zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

 1. Wykaz zawierający informacje i dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji oraz o wysokości należnych opłat

Pobierz:

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE I DANE O WIELKOŚCI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI I LICZBIE UPRAWNIEŃ DO EMISJI ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT (PDF)

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał, Dokument elektroniczny

Informacja dodatkowa

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

 1. Wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach

Pobierz:

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE I DANE O RODZAJACH I ILOŚCI SKŁADOWANYCH ODPADÓW ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT (PDF)

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał, Dokument elektroniczny

Informacja dodatkowa

Wzór wykazu zawiera załącznik załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

 1. Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska

Pobierz:

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT (PDF)

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał, Dokument elektroniczny

Informacja dodatkowa

Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

 

Obowiązkowo wypełnij Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

Pozostałe wykazy, czyli:

 • wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
 • wykaz zawierający informacje i dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji oraz o wysokości należnych opłat
 • wykaz zawierając informacje o składowanych odpadach,

wypełnij i złóż w zależności od specyfiki prowadzonej działalności i zgodnie ze sposobem korzystania ze środowiska.

Termin

Wykaz za dany rok kalendarzowy złóż do dnia 31 marca następnego roku.

 

 1. Zapłać opłatę za korzystanie ze środowiska

Opłatę za korzystanie ze środowiska, którą podajesz w Wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wpłać na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynikające z eksploatacji niestacjonarnych urządzeń technicznych (np. środków transportu). W tym przypadku należną kwotę opłaty wpłać na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji twojej firmy. Masz na to czas do do 31 marca.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, dlatego jeśli nie zapłacisz ich w terminie, urząd przymusowo ściągnie te należności. Wówczas zapłacisz zaległą kwotę wraz z odsetkami za zwłokę.

Pamiętaj!

 • Nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia cię to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu.
 • Nie musisz składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Termin

Za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

 

Ile zapłacisz

Kwota opłaty wynika z twoich obliczeń, które podałeś w złożonym za dany rok Wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska

 

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twój wykaz. Nie otrzymasz z tego powodu żadnego dokumentu.

 

Jak możesz się odwołać

Od ostatecznej decyzji w sprawie wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem marszałka województwa, który ją wydał, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Warto wiedzieć

 • Jeśli nie złożyłeś corocznego wykazu, marszałek województwa wyliczy opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 • Jeśli dane w złożonym przez ciebie wykazie budzą zastrzeżenia, to marszałek ustali kwotę opłaty, którą musisz zapłacić w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą ze złożonego przez ciebie wykazu.
 • Twoje zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.
 • Dodatkowo może być na ciebie nałożona administracyjna kara pieniężna za przekroczenie lub naruszenie warunków:
  • korzystania ze środowiska
  • magazynowania odpadów
  • emitowania hałasu do środowiska
 • Jeśli nie posiadasz wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, to zapłacisz dodatkowo opłatę podwyższoną o 500%.
 • Opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód są ponoszone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo wodne oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.
 • Sprawozdanie możesz możesz przygotować elektronicznie poprzez serwis ekopłatnik. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego, bezpośrednio w urzędach lub wpisując w wyszukiwarkę internetową słowo ekopłatnik oraz nazwę województwa, do urzędu którego musisz złożyć informację. Serwis nie umożliwia złożenia sprawozdania, a jedynie pomaga je przygotować. Złożyć je należy poprzed serwis ePUAP.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024

 

źródło: www.biznes.gov.pl

 https://www.podatki.biz

 

Warszawa