• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Poniosłeś wydatki na nabycie terminala płatniczego lub wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na terminal.

Dla kogo ulga

Jeśli jesteś przedsiębiorcom (podatnikiem uzyskującym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej) i rozliczasz się: według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to możesz skorzystać z ulgi na terminal płatniczy.

Prawo do ulgi ma również spółka niebędąca osobą prawną, w której jesteś wspólnikiem.

Kiedy przysługuje ulga

Z ulgi skorzystasz, jeśli poniesiesz:

 • wydatki na nabycie terminala płatniczego,
 • wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego:
  • opłaty interchange,
  • opłaty akceptanta,
  • opłaty systemowe,
  • opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu dzierżawy, itp.

Jeżeli poniosłeś wydatki opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się kwotę wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

W ramach ulgi będą również odliczane wydatki uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów, w tym także poprzez odpisy amortyzacyjne.

 

Limity odliczeń

 • 2 500 zł w roku podatkowym – jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
 • 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku innych podatników.

 

Podatnik bezgotówkowy – szczególne preferencje

Jeśli jesteś małym podatnikiem (zgodnie z przepisami ustawy PIT) oraz w roku podatkowym przez co najmniej 7 miesięcy albo co najmniej 2 kwartały (w zależności od stosowanego trybu rozliczania) masz prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni od upływu terminu do złożenia rozliczenia, to jako tzw. podatnik bezgotówkowy możesz:

 • odliczyć 200% poniesionych wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz opłat związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, nie więcej niż 2 000 zł w roku podatkowym,
 • odliczyć ulgę w każdym roku podatkowym, w którym poniosłeś wydatki.

Jako podatnik bezgotówkowy możesz skorzystać z ulgi również w przypadku, gdy przyjmowałeś płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpocząłeś przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego.

 

Jak dokumentować prawo do ulgi?

Ulgę możesz odliczyć, jeśli posiadasz fakturę lub inny dokument potwierdzający poniesienie wydatku.

 

Kiedy dokonuje się odliczenia?

Odliczenia dokonasz w zeznaniu rocznym: PIT-36, PIT-36L, lub PIT-28:

 • za rok podatkowy, w którym poniosłeś wydatki,
 • w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym poniosłeś wydatek – w przypadku, gdy kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w twoim rocznym dochodzie.

Ulgę odliczasz w zeznaniu podatkowym od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
 • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Przesłanki wyłączające prawo do ulgi

Nie możesz skorzystać z ulgi, jeżeli:

 • dokonałeś już odliczenia w ramach ulgi tych samych wydatków w innym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniosłeś wydatek, lub
 • wydatki zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie, lub
 • przyjmowałeś płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpocząłeś przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego (to ograniczenia nie zastosowanie, jeśli jesteś tzw. podatnikiem bezgotówkowym).

 

Pytania i odpowiedzi

 

1. Zapewniam korzystanie z płatności bezgotówkowych od czerwca 2023 r. i przez kolejnych 12 miesięcy, tj. do maja 2024 r., otrzymuje zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków korzystając z pomocy w ramach programu pomocowego fundacji Polska Bezgotówkowa. Nie jestem małym podatnikiem.

Czy i od kiedy oraz w jakiej wysokości mogę skorzystać z odliczenia w ramach ulgi na terminal?

Wydatki poniesione w 2023 r. po zakończeniu korzystania z programu pomocowego, odliczysz w zeznaniu składanym za 2024 r., a wydatki poniesione w 2024 r., odliczysz w zeznaniu składanym za 2024 r.

 

2. W 2023 r. kupiłem terminal płatniczy. Wydatki na jego nabycie zaliczyłem do kosztów firmy. Spełniam wszystkie warunki od odliczenia ulgi na terminal.

Czy, jeśli skorzystam z odliczenia będę musiał korygować koszty?

Nie. Korzystanie z ulgi nie pozbawia prawa do uwzględnienia wydatku poniesionego na nabycie terminala płatniczego w kosztach uzyskania przychodów

 

3. Zlikwiduję działalność z dniem 31 grudnia 2023 r. W ramach tej działalności przyjmowałem płatności przy użyciu terminala płatniczego. Od 1 maja 2024 r. rozpocznę prowadzenie innego rodzaju działalności zapewniając przyjmowanie płatności bezgotówkowych przy użyciu terminala. Nie będzie mi przysługiwało prawo zwrotu podatku vat w terminie 15 dni.

Czy mogę skorzystać z ulgi na terminal w nowej działalności, którą rozpocznę 1 maja 2025 r.?

Nie możesz skorzystać z ulgi na terminal, ponieważ przyjmowanie takich płatności przy użyciu terminala zapewniałeś w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpocząłeś przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego.

 

4. Sprzedaję kosmetyki w ramach działalności nierejestrowej. Planuję zakupić terminal płatniczy,

Czy poniesione wydatki na zakup terminala mogę odliczyć od podstawy opodatkowania?

Nie możesz skorzystać z odliczenia. Z ulgi na terminal mogą skorzystać wyłącznie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Podstawa prawna

 • art. 26hd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)
 • art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 20 listopada1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

źródło: www.podatki.gov.pl

https://www.podatki.biz/

Warszawa