• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

W przypadku likwidacji działalności może powstać sytuacja, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia spisu z natury będzie miał niezakończone rozliczenia w podatku VAT - i to fiskus będzie zobowiązany do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. 

Na mocy art. 14 ust. 5 ustawy VAT w sytuacji gdy dochodzi do:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 2. zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,
 3. wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego

- powstaje konieczność sporządzenia spisu z natury i równocześnie w tymże dniu powstaje obowiązek podatkowy w zakresie odprowadzenia podatku należnego od wartości remanentu likwidacyjnego w stosunku do towarów, własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, co do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie jednak - na mocy art. 14 ust. 9a ustawy VAT – jeżeli okaże się, że na dzień sporządzenia spisu z natury powstaje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to podlega ona zwrotowi.

Natomiast art. 14 ust. 9d ustawy VAT wskazuje, że termin zwrotu to 60 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Zgodnie z przepisami prawa osobom fizycznym oraz osobom, które były wspólnikami spółek w dniu ich rozwiązania, zwanych "byłymi wspólnikami" przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby lub spółki były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

„Pomimo utraty bytu prawnego spółki komandytowej, jej byli wspólnicy mają prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym za okres rozliczeniowy, w którym spółka ta była czynnym podatnikiem podatku VAT. Prawo to ze względu na formalną likwidację spółki komandytowej realizowane będzie przez byłych wspólników tej spółki. ”  (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 20 czerwca 2012 r., sygn. ITPP1/443-364/12/MN)

Także i w tym przypadku możliwe jest dokonanie weryfikacji zwrotu przez urząd skarbowy.

Należy jednak wspomnieć, że zgodnie z art. 14 ust. 9h ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych zaprzestających wykonywania czynności opodatkowanych, w stosunku do których przedłużony został termin zwrotu, a postępowanie wykaże jego zasadność, urząd skarbowy wypłacić musi tym osobom należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

 

Redakcja podatki.biz

źródło: https://www.podatki.biz

Warszawa