• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od 1 stycznia 2012 r. spółkę z o.o. można założyć na dwa sposoby: tradycyjny i S24. W pierwszym przypadku umowę spółki zawiera się w formie aktu notarialnego natomiast nowa, alternatywna procedura umożliwia zawarcie umowy spółki i złożenie wniosku o wpis przy pomocy Internetu. Jednak to nie koniec formalności.

 

 

Tradycyjny" sposób rejestracji spółki z o.o. Procedura "S24"

 

1) umowa spółki wymaga zachowania formy aktu notarialnego (art. 157 § 2 K.s.h.), obecność notariusza. (zapewnienie autentyczności, potwierdzona tożsamość założycieli, pewność co do daty zawarcia umowy)

 

1) umowa spółki wymaga zachowania formy aktu notarialnego (art. 157 § 2 K.s.h.), obecność notariusza. (zapewnienie autentyczności, potwierdzona tożsamość założycieli, pewność co do daty zawarcia umowy)

 

2) można kształtować treść umowy zgodnie z wolą stron w ramach obowiązujących przepisów,

 

2) ograniczenie treści umowy wzorcem, wybór   pomiędzy wariantami uregulowań lub możliwość poszczególnych postanowień;

 

3) do powstania spółki z o.o. wymagane jest m.in. wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,

 

3) pokrycie kapitału zakładowego  wyłącznie wkładami pieniężnymi. Pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić po rejestracji,  w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru;

 

4) wspólnicy i członkowie organów udają się do  notariusza, a w trakcie wizyty powinno nastąpić w szczególności

- zawarcie umowy spółki,

- powołanie członków zarządu,

- poświadczenie wzorów podpisów.

Następnie można złożyć wniosek o rejestrację spółki.

- konieczność uiszczenia taksy notarialnej; jej wysokość zależy od wielkości kapitału zakładowego i przy kwocie 5.000 zł wynosi 160 zł (plus 23% VAT); jednakże koszty są dużo większe przy wyższych wartościach kapitału, np. gdyby miał on przewyższać 1.000.000 zł, to wówczas maksymalna stawka taksy wyniosłaby 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł (plus VAT); do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty wypisów z aktów notarialnych,

 

4) zamiast u notariusza wspólnicy i członkowie organów spotykają się przed komputerem, kiedy to nastąpić powinna konieczność:

- wizyty członków zarządu u notariusza celem poświadczenia wzorów ich podpisów,

- uzupełnienia wniosku do sądu rejestrowego,

 Po wpisie spółki S24 do KRS trzeba złożyć wniosek do KRS, o przyjęcie do akt rejestrowych spółki poświadczonych wzorów podpisów. Jeżeli wraz z nim będzie składane oświadczenie członków zarządu w sprawie wniesienia wkładów, wówczas pojawi się konieczność uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 40 zł;

 

5) obowiązuje system jednego okienka; wraz z wnioskiem o wpis spółki do KRS należy złożyć stosowne wnioski i zgłoszenia do urzędu skarbowego, statystycznego i ZUS. NIP jest wpisywany przez sąd z urzędu, ale na spółce i tak ciąży obowiązek złożenia wniosku informującego o numerze REGON *,

- wyjątek od powyższej procedury dotyczy wniosków składanych drogą elektroniczną (z bezpiecznym podpisem elektronicznym); wówczas nie obowiązuje procedura jednego okienka; wnioskodawca zobowiązany jest przesłać samodzielnie, drogą elektroniczną druki RG-1, NIP-2 (wraz z dokumentami) i zgłoszenia płatnika składek do właściwych urzędów, a następnie powinno nastąpić przekazanie do KRS numerów REGON i NIP uzyskanych dla spółki*;

 

5) nie obowiązuje system jednego okienka, (ułatwienie w procedurze)

Wniosek o wpis do rejestru REGON, zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 i zgłoszenie płatnika składek do ZUS wnioskodawca zobowiązany jest złożyć bezpośrednio do właściwych organów. Co ważne, nie musi korzystać z drogi elektronicznej.

Po uzyskaniu numerów REGON i NIP należy pamiętać także o uzupełnieniu wpisu w KRS o numery REGON i NIP*;

  

6) obowiązek rozliczenia się z PCC; 0,5% od wartości kapitału zakładowego; do zapłaty podatku zobowiązana jest spółka,

 

7) Przy umowie spółki zawieranej w formie aktu notarialnego notariusz załatwia formalności związane z rozliczeniem PCC, jemu przekazuje się kwotę podatku.

 

7) spółka musi sama rozlicza  PCC.  (złożenie deklaracji (PCC-3) wpłata podatku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki.

 

 

Warszawa