• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Outsourcing połączenie dwóch słów: outside (zewnętrzny) oraz resources (zasoby, dostępne środki).


Wprowadzona przez Maurice'a F. Greavera Juniora definicja procesu, w którym przekazujemy zewnętrznym firmom pewne powtarzające się wewnętrzne zadania organizacji (np. księgowość czy obsługa maszyn)  

Największą zaletą outsourcingu przykładowo dla działów kadrowych i płacowych jest redukcja kosztów oraz dostęp do doświadczenia i zasobów wiedzy typu Know How.  W Polsce koszty pracownicze, jakie ponosi pracodawca są bardzo wysokie i wiążą się nie tylko z wypłatą wynagrodzeń, ale również m.in. z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, kosztami wynagrodzeń za czas przebywania na urlopach wypoczynkowych czy zwolnieniach lekarskich. Dodatkowo należy zapewnić pracownikom odpowiednie warunki (pomieszczenie biurowe) i narzędzia pracy (sprzęt biurowy),wydatki na energię także będę proporcjonalnie wyższe.

Przy outsourcingu to na usługodawcę spadają koszty utrzymania stanowisk pracy, ich wyposażenia oraz dostarczenia właściwego oprogramowania.

Najważniejsze to realizacja procesu, w sposób i w terminie ustalonym z klientem. Znika problem dostępności pracowników oraz kosztów związanych z wypłatą nadgodzin.

Bardzo istotną funkcją outsourcingu kadrowo-płacowego jest możliwość oddania części procesów w ręce fachowców i wysokich rangą specjalistów, na których zatrudnienie najprawdopodobniej nie byłoby nas stać lub których zatrudnienie byłoby mało racjonalnym działaniem. Firma outsourcingowa jest najczęściej bardzo wąsko wyspecjalizowana. Zatrudnia specjalistów, dodatkowo często inwestując w rozwijanie ich wiedzy, ponosząc koszty szkoleń, kursów czy nawet studiów podyplomowych, w celu dostarczenia, jak najlepszych rozwiązań i zwiększenia konkurencyjności własnej firmy. Ponadto, warto podkreślić, że firma macierzysta nie korzysta z wiedzy i doświadczenia tylko jednego specjalisty, ale ma dostęp do wszystkich zasobów zgromadzonych przez usługodawcę.

PRZYKŁAD

Firma zatrudnia 250 pracowników na umowę o pracę. Obsługę kadrowo-płacową tych pracowników prowadzą 2 osoby na pełnych etatach.

Koszt utrzymania działu kadrowego wewnątrz firmy jest znacznie wyższy i wynosi ponad 12.800, zł miesięcznie.

MIESIĘCZNY KOSZT PRZY ZATRUDNIENIU DWÓCH SPECJALISTÓW ( W ZŁ.)

Wynagrodzenie specjalistów - 8000

ZUS pracodawcy - 1600

Szkolenia - 1000

Koszty urlopy - 866

Meble biurowe - 84

Komputer - nowy co 3 lata -166,67

Materiały biurowe - 10

Czynsz  - 200

Koszty telefonów - 120

Koszty sieci komputerowej -70

Energia elektryczna -10

Koszt działu IT - 86

Licencje oprogramowania  -300

Dostęp do publikacji merytorycznych - 100

Konsultacje prawne -200

RAZEM         12812,67 ZŁ.

Firma outsourcingowa oferuje 40 zł za pracownika (obsługa kadrowo-płacowa)
Przy zatrudnionych 250 pracowniach koszt usługi outsourcingu łącznie wyniesie miesięcznie ok. 10.000 zł,

Oszczędność dla firmy znacząca – w skali roku 33 600 zł.


Podsumowując, outsourcing kadr i płac jest skutecznym narzędziem do optymalizacji kosztów, przy czym decyzję o wyborze firmy należy podejmować rozważnie.

Źródło: eGospodarka

Warszawa