• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

1 marca 2013 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: nowe rozporządzenie). Dotyczy ono zarówno wypraw krajowych, jak i zagranicznych.


Ten akt prawny zastąpi dotychczasowe dwa rozporządzenia ministra pracy, obowiązujące od 2003 roku i regulujące odrębnie podróże krajowe i zagraniczne. Wchodzące w życie nowe przepisy bezpośrednio dotyczą tylko pracowników jednostek sfery budżetowej, ale w praktyce wywrą ogromny wpływ także na sytuację osób zatrudnionych w sektorze prywatnym. Ustalana przez pozabudżetowe firmy dieta za dobę podróży służbowej nie może być bowiem niższa od diety krajowej obowiązującej w administracji publicznej. (Jeśli u prywatnego pracodawcy nie obowiązują postanowienia umów o pracę, układu zbiorowego pracy czy regulaminu wynagradzania dotyczące podróży służbowych, to pracownikom przysługuje zwrot kosztów podróży według zasad zawartych w rozporządzeniu budżetowym).

Warto pamiętać: nie każdy wyjazd jest podróżą służbową.

Wyjazd służbowy ma miejsce wtedy, gdy pracownik wykonuje powierzone przez zadanie (nienależące do typowych obowiązków służbowych) poza siedzibą pracodawcy lub poza swoim stałym miejscem pracy. Podróż służbowa musi być zjawiskiem incydentalnym.

Zwrot udokumentowanych wydatków lub ryczałt.

Stawka diety krajowej wzrośnie do 30 zł. Będzie można ją zmniejszyć w razie zapewnienia zatrudnionemu częściowego wyżywienia. Zmieniono także limity należności dla osób wyjeżdżających za granicę

okres obowiązywania:  

od  1.03.2013

Dieta (pełna)  30,00 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)  45,00 zł

Ryczałt na dojazdy (20% diety)  6 zł

Tak jest do 28 lutego 2013 r. Tak będzie od 1 marca 2013 r.

 

Dobowa dieta za podróż służbową na terenie kraju wynosi 23 zł.

 

Dobowa dieta za podróż służbową na terenie kraju zostanie podwyższona do 30 zł.

 Stawki diety dobowej oraz limity wysokości kosztów noclegu dla poszczególnych państw docelowych podróży zagranicznej są wskazane w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

 

 Zostaną zmienione stawki diety dobowej oraz limity wysokości kosztów noclegu dla poszczególnych państw docelowych podróży zagranicznej, przykładowo:

– stawka diety oraz limitu na nocleg dla Francji zostanie zwiększona z odpowiednio 45 oraz 120 euro do 50 oraz 180 euro,

– do Niemiec z odpowiednio 42 oraz 103 euro do 49 oraz 150 euro,

– do Anglii z odpowiednio 32 oraz 140 funtów do 35 oraz 200 funtów.

 

 

Pracownikowi odbywającemu podróż w charakterze kuriera dyplomatycznego przysługuje dieta podwyższona o 25 proc.

 

Nie będzie podwyższenia diety dla kurierów dyplomatycznych.

 

Ryczałt wypłacany przez pracodawcę na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej wynosi 20 proc. stawki diety, czyli 4,60 zł.

 

Ryczałt wypłacany przez pracodawcę na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej będzie wynosić 20 proc. podwyższonej stawki diety, czyli 6 zł.

 

Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie dojazdów z i do dworca lub portu w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której korzystał z noclegu.

 

Pracownikowi nadal będzie przysługiwać ryczałt na pokrycie dojazdów z i do dworca lub portu w wysokości jednej diety w każdej miejscowości, w której korzystał z noclegu w trakcie podróży zagranicznej. Nowością jest jednak zapis, że jeżeli pracownik będzie ponosić koszty dojazdu tylko w jedną stronę, będzie mu przysługiwać ryczałt w wysokości 50 proc. diety.

 

Ryczałt wypłacany przez pracodawcę na pokrycie kosztów noclegu, na potwierdzenie których zatrudniony nie przedstawił rachunku, wynosi 150 proc. stawki diety krajowej, czyli 34,50 zł.

 

Ryczałt wypłacany przez pracodawcę na pokrycie kosztów noclegu, na potwierdzenie których zatrudniony nie przedstawił rachunku, będzie wynosić 150 proc. podwyższonej stawki diety krajowej, czyli 45 zł.

 

Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu w trakcie podróży krajowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem, bez limitu wysokości.

 

Pracownikowi będzie przysługiwać zwrot kosztów noclegu w trakcie podróży krajowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli 600 zł.

W uzasadnionych przypadkach pracodawca będzie mógł wyrazić zgodę na zwrot większych kosztów.

 

Możliwość zmniejszenia stawki diety w sytuacji, gdy zapewnione jest bezpłatne wyżywienie, istnieje tylko w odniesieniu do podróży zagranicznej.

 

Możliwość zmniejszenia stawki diety w sytuacji, gdy zapewnione jest bezpłatne wyżywienie, będzie dotyczyć zarówno podróży zagranicznej, jak i krajowej.

 

Pracownik otrzymuje na swój wniosek zaliczkę na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju w walucie obcej lub za jego zgodą w walucie polskiej.

 

Pracownik otrzyma na swój wniosek zaliczkę na niezbędne koszty podróży zagranicznej w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów w walucie obcej lub za jego zgodą w walucie polskiej.

Przeliczenia trzeba będzie dokonywać po średnim kursie złotego w stosunku do waluty obcej określonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki.

 

Pracodawca określa środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej i zagranicznej.

 

Pracodawca będzie określać środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej i zagranicznej, jak również jego rodzaj i klasę.

 

Pracodawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny biletu przy podróży krajowej oraz ceny biletu wraz z opłatami dodatkowymi przy podróży zagranicznej.

 

Pracodawca będzie zobowiązany dokonać zwrotu ceny biletu wraz ze związanymi z nim opłatami dodatkowymi (w tym miejscówkami) zarówno przy podróży zagranicznej, jak i krajowej. Wysokość kosztów przejazdu będzie musiała zostać udokumentowana biletami lub fakturami.

 

Pracownikowi przysługuje zwrot wydatków w podróżach zagranicznych oraz udokumentowanych wydatków w podróżach krajowych, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

 

Pracownikowi będzie przysługiwać zwrot niezbędnych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę, w udokumentowanej wysokości, poniesionych w podróży krajowej lub zagranicznej.

Rozporządzenie z 29 stycznia 2013 r. wprost stwierdza, że zatrudniony będzie mógł uzyskać zwrot opłat za bagaż, za przejazd autostradami oraz za parkowanie.

 

Dieta przysługuje w trakcie całej podróży zagranicznej w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.

 

W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca będzie mógł ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

 

Pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków.

Zwrot kosztów leczenia następuje ze środków pracodawcy.

 

Pracownikowi będzie przysługiwać zwrot udokumentowanych, ale tylko niezbędnych kosztów leczenia za granicą.

Zwrot kosztów leczenia będzie następować ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych, udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

 

Pracownik dokonuje rozliczenia wydatków w terminie 14 dni od powrotu na podstawie rachunków lub w razie ich braku na podstawie pisemnego oświadczenia.

 

Pracownik nadal będzie dokonywać rozliczenia wydatków w terminie 14 dni od powrotu, na podstawie rachunków lub w razie ich braku na podstawie pisemnego oświadczenia. Nowością jest jednak zapis, że w uzasadnionych przypadkach pracownik będzie mógł złożyć oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość.

 Źródło; Gazeta Prawna

Warszawa