• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest spisem wszystkich przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski.


Obecnie przedsiębiorcy – czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą poprzez CEIDG mogą dokonać formalności  związanych z działalnością np. zaktualizować dane uwidaczniane w ich wpisach czy zbierać informacje dotyczące swoich kontrahentów.

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do zadać CEIDG należy:

- ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
- udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
- umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
- umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Wniosek CEIDG-1.

Przedsiębiorca formalności związanych ze swoją działalnością w większości dokonuje za pomocą formularza CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON,
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przedsiębiorca, który posiada już zarejestrowaną firmę, składając formularz CEIDG może m.in.:

- zgłosić zmiany dotyczące prowadzonej firmy,
- zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej,
- wznowić prowadzenie firmy,
- zgłosić zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgłaszanie zmian.

Za pośrednictwem CEIDG przedsiębiorca może dokonywać zmian w swoim wpisie. W tym celu we wniosku CEIDG-1 należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy, następuje poprzez wstawienie znaku "x" w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola. Nie jest możliwe zgłoszenie zmiany w zakresie pól 03.3 (PESEL), 03.4 (NIP) oraz 03.5 (REGON). Ewentualne korekty w tym zakresie mogą być dokonane jedynie przez urzędy, które te numery nadały lub za pośrednictwem urzędu gminy. W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany. Zasadniczo przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych (art. 30 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Jak wynika z "Instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1" każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2 (Rodzaj wniosku), 03.3 (Numer PESEL), 03.4 (Numer NIP), 03.5 (Numer REGON), 03.6 (Nazwisko), 03.7 (Pierwsze imię), 03.13 (Data urodzenia), 03.15 (oświadczenie), 07 (Nazwa skrócona), 13.1.2 (Chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników), 17 (Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych).

Za pośrednictwem CEIDG można zgłosić zmianę m.in.:

- miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
- miejsca prowadzenia działalności, w tym dodatkowych miejsc wykonywania działalności,
- rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (PKD),
- w zakresie rachunków bankowych przedsiębiorcy,
- dotyczącą prowadzonej dokumentacji rachunkowej,
- miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
- w zakresie aktualizacji danych podatkowych.

Złożenie wniosku CEIDG.

Obecnie wniosek CEIDG można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie miasta czy gminy. Nie ma w tym przypadku znaczenia miejsce prowadzenia działalności ani miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem internetu: www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl. W tym przypadku warto posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem bądź uzyskać profil zaufany na platformie: www.epuap.gov.pl. W przeciwnym wypadku możliwa jest wyłącznie tzw. anonimowa rejestracja. Wówczas bez logowania się do systemu CEIDG można przygotować wniosek on-line, ale konieczne jest udanie się do gminy celem złożenia podpisu (potrzebny jest kod). Dopuszczalne jest także złożenie wniosku listem poleconym do dowolnie wybranego urzędu gminy. W takim przypadku istnieje konieczność notarialnego potwierdzenia podpisu złożonego we wniosku.

CEIDG umożliwia sprawdzenie kontrahenta.

Za pomocą CEIDG można również sprawdzić kontrahenta, o ile jest on zarejestrowany w CEIDG. Aby wyszukać informacje o danym przedsiębiorcy, wystarczy podać np. jego NIP, REGON czy nazwę firmy. Za pośrednictwem bazy można pozyskać w szczególności:

- dane adresowe wszystkich miejsc, w których przedsiębiorca prowadzi działalność, w tym także adres do doręczeń,
- informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
- informacje dotyczące zawieszenia firmy.

Warto zaznaczyć, że zasadniczo za pomocą ewidencji nie jest ujawniana informacja o adresie zamieszkania przedsiębiorcy. Wyjątek od zasady stanowi przypadek, kiedy adres zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jest jednocześnie miejscem, w którym prowadzona jest jego działalność.

Formularz CEIDG-1 i jego części:

CEIDG-1 Wniosek o wpis do CEIDG

CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-POPR Formularz służący do dokonywania korekt w przypadku pomyłek podczas wypełniania wniosku

Źródło: Gazeta Podatkowa

Warszawa