• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Generalnie dla większości długów termin przedawnienia wynosi - 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - 3 lata.


Są jednak przepisy szczególne, które wyznaczają inne terminy przedawnienia zobowiązań. Wszystko zależy od tego, komu jesteśmy winni pieniądze. Trzeba jednak pamiętać, że nic w tej sprawie nie dzieje się automatycznie.


Rodzaj zadłużenia, po jakim czasie dług ulega przedawnieniu:

- debet na koncie - 2 lata. Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia

- zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki  3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę

- zadłużenie na karcie kredytowej 3 lata

- usługi telekomunikacyjne 2 lata

- zobowiązania podatkowe:

            – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)

            – 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości)

- roszczenia z umowy ubezpieczeniowej - 3 lata

- długi spadkowe - wierzyciel ma prawo żądać od spadkobierców zapłaty wszelkich należności, nawet, jeśli nie wiedzieli oni o zaciągniętych przez spadkodawcę kredytach czy pożyczkach. Spadkobiercy odpowiadają za jego długi (wraz z odsetkami; wyjątek, – gdy odrzucili spadek). Jeżeli jednak wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków wobec dłużnika w celu wyegzekwowania długu, to roszczenie może się przedawnić (np. gdy od umowy zawarcia kredytu przez spadkodawcę upłynęło 10 lat, a bank nie podjął przeciwko niemu żadnych kroków, żeby wyegzekwować dług (w szczególności na drodze sądowej)

- roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także stwierdzone ugodą zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd 10 lat.

- mandaty za jazdę bez biletu - 2 lata

- należności wobec ZUS z tytułu składek  - 10 lat

- roszczenia o świadczenia alimentacyjne - 3 lata

- roszczenia z umowy sprzedaży - 2 lata

- zadłużenie z tytułu czynszu - 3 lata

- roszczenia z umowy o pracę - 3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien ci zapłacić

- roszczenia z umowy o dzieło - 2 lata od dnia oddania dzieła

Stan Prawny na dzień 05.02.2013r

Warszawa