• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Ulga na złe długi. W ramach pakietu SLIM VAT 2 ustawodawca wprowadza zmiany dotyczące warunków korzystania z ulgi na złe długi. Wydłużeniu ulegnie również termin na skorzystanie z ulgi. Jakie dokładnie zmiany pojawią się w ustawie o VAT od 1 października 2021 r.?

Pakiet SLIM VAT 2

Pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT) w dniu 6 września 2021 roku został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wprowadza go ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626).

Nowela co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych zmian, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (7 września 2021 r.) i z dniem 1 stycznia 2022 r.

Jeden z obszarów zmian w ramach pakietu SLIM VAT 2 dotyczy zasad korzystania z tzw. „ulga na złe długi”. Modyfikacji uległy przepisy zawarte w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT.

 

Ulga na złe długi - warunki korzystania

Przypomnijmy, że przepisy w zakresie ulgi na złe długi (art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) zostały poddane badaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W orzeczeniu z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 TSUE orzekł, że „artykuł 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT”.

W związku z powyższym ustawodawca dostosował przepisy ustawy o VAT do ww. orzeczenia. Uchylony został ust. 2 pkt 1 w art. 89a ustawy o VAT, a także obowiązek rejestracji dłużnika na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej przez wierzyciela. Dla zachowania symetrii uchylono również ust. 1b w art. 89b ustawy o VAT.

W efekcie zmian podatnicy będą mogli nadal korzystać z tzw. ulgi na złe długi, ale zmniejszy się ilość stawianych warunków dla możliwości skorzystania z niej.

 

SLIM VAT 2 - problem przy rozliczaniu WNT

Od 1 października 2021 r. sprzedawca skorzysta z ulgi na złe długi bez względu na to, czy dostawa towaru lub świadczenie usług były dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny oraz czy ten podatnik był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego czy likwidacji. Wymienione okoliczności nie będą wpływały na prawo do ulgi także wtedy, gdy wystąpią na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty. Gdy nabywca nie będzie podatnikiem VAT czynnym, korekta będzie możliwa, jeśli:

 wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na   drogę postępowania egzekucyjnego lub

wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub

 wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Przy czym został utrzymany warunek, że wierzyciel, w celu skorzystania z ulgi na złe długi, musi być podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny (ust. 2 pkt 3 lit. a w art. 89a ustawy o VAT). 

 

Ulga na złe długi - wydłużenie terminu

Poza powyższymi zmianami, wydłużeniu ulega termin na skorzystanie z ulgi na złe długi - z 2 do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona.

Jest to zmiana korzystna dla podatników, umożliwiająca w dłuższym czasie, od daty wystawienia faktury, skorzystanie z ulgi i dokonanie korekty podstawy opodatkowania i podatku VAT.

 

Podstawa prawna:
- ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe - Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

 

 

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/

Warszawa